Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Exercise Group 20.1.2021 - 21.4.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 13.11.2019 - 22.4.2020
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 16.1.2019 - 17.4.2019
Kokeellisen psykologian harjoituskurssi 5 Cr Course 17.1.2018 - 18.4.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen psykologian kandiohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu psykologian metodiopintoihin.

Prerequisites

Havaintopsykologian perusteet

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kokeellisen tutkimuksen ja tieteellisen raportoinnin perusteet
 • ymmärtää kokeellisen tutkimuksen suunnittelun periaatteita
 • osaa suorittaa aineiston keruun ja analysoida tulokset ohjatusti
 • omaksuu perustaidot artikkelimuotoisen tieteellisen tekstin ymmärtämisestä
 • osaa kirjoittaa tulosten pohjalta suppean raportin

Timing

Kandiopintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukausi.

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella.

Contents

Ohjattu ryhmätyöskentely. Kurssiin kuuluu luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja -ohjausta, kokeellinen työ ja tutkimusraportin kirjoittaminen.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen kuuluu lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijapalautejärjestelmän HowULearn 1 -kyselyyn vastaaminen. HowULearn-palautetilaisuus on osana kurssia.

Opintojaksoon sisältyy lisäksi portfolion työstäminen liittyen opintojaksoon PSYK-055.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelija

 • perehtyy kurssilla annettuun materiaaliin
 • kirjoittaa ryhmässä tutkimussuunnitelman
 • tekee mittaukset opiskelijalaboratorioissa ja analysoi tuloksia opettajan ohjauksessa
 • kirjoittaa suppeahkon tutkimusraportin pienryhmässä

Opettaja

 • jakaa opiskelijat pienryhmiin, joilla on oma opettajansa
 • jakaa opiskelijoille tutkimuskirjallisuuden
 • tarjoaa puitteet kokeiden tekemiselle laboratorioissa ja välineet tulosten analysoimiseen
 • ohjaa ja antaa palautetta koko kurssin ajan luennoilla ja pienryhmätapaamisissa

Study materials

Kurssin alussa jaettavat tieteelliset artikkelit ja muu materiaali

Oheiskirjallisuutena soveltuvin osin: Gescheider G. A. (1997) Psychophysics: the fundamentals. 3. tai uudempi painos

Assessment practices and criteria

Arviointi tutkimusraportin perusteella. Arvosteluasteikko on 0-5.

Completion methods

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa pienryhmissä ohjatusti aiempaan tutkimukseen perustuva havaintopsykologinen koe, analysoida kokeen tulokset ja kirjoittaa suppea tieteellinen raportti. Läsnäolo on pakollista kaikilla lähiopetuskerroilla (luennoilla ja pienryhmän kokoontumiskerroilla).