Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.8.2018 at 10:00 - 27.8.2018 at 10:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 4.9.2018
12:15 - 13:45
Thu 6.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 11.9.2018
12:15 - 13:45
Thu 13.9.2018
10:15 - 11:45
Tue 18.9.2018
12:15 - 13:45
Thu 20.9.2018
10:15 - 11:45

Description

Ensisijaisesti psykologian opiskelijat (myös kognitiotieteen vuonna 2015 ja sitä ennen opiskelijavalinnalla valitut pääaineopiskelijat). Mikäli tilaa on, myös logopedian opiskelijat voivat osallistua kurssille.

Introduction to Biological Psychology, Introduction to Psychological Research Methods

Recommended: Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, or equivalent knowledge

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, miksi EEG ja aivojen jännitevastemittaukset ovat yksi keskeisimmistä kognitiivisen neurotieteen tutkimusmenetelmistä
 • tuntee menetelmän edut ja rajoitukset
 • hahmottaa keskeisimpiä seikkoja, jotka on huomioitava suunniteltaessa jännitevastemittauksiin perustuvia tutkimuksia
 • osaa tehdä jännitevastemittauksia ja päätelmiä aivojen tiedonkäsittelystä jännitevasteiden pohjalta
 • osaa raportoida jännitevastetutkimusten tuloksia

Alkuluennot 4.9.-20.9., sen jälkeen kurssi jatkuu lukukauden loppuun pienryhmätyöskentelynä.

Kurssilla perehdytään pienryhmissä tehtävän laboratoriotyön avulla aivojen sähköisen toiminnan (EEG:n) mittaamiseen ja aivojen jännitevastemittausten (ERPs, event-related brain potentials) käyttöön aivotutkimusmenetelmänä, koeasetelmien suunnitteluun sekä tulosten analysoinnin ja raportoinnin perusteisiin. Jännitevastemittaukset ovat yksi kognitiivisen neurotieteen keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä. Niitä käytetään mm. Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osaston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Laboratoriotyössä rekisteröidään aivojen jännitevasteita kuuloärsykkeisiin ja tutkitaan kuulotiedon automaattista sekä tahdonalaista prosessointia aivoissa hyödyntäen mm. mismatch negativity (MMN) -aivovastetta, joka on yksi suomalaisen kognitiivisen neurotieteen merkittävimmistä löydöksistä. MMN-vaste on osoittutunut erittäin hyödylliseksi niin perus- kuin kliinisessäkin tutkimuksessa mm. sensorisen kuulomuistin, puheen ja musiikin prosessoinnin sekä erilaisten tiedonkäsittelyhäiriöiden tutkimuksessa.

Kurssin alussa on tiistaisin ja torstaisin 4.9. -20.9. harjoitustyöhön johdattavia luentoja, joilla läsnäolo on pakollista. Alkuluennoilla ja niillä käsiteltävällä kirjallisuudella annetaan laboratoriotyön tekemiseen tarvittavat perustiedot EEG:stä aivotutkimusmenetelmänä sekä opastetaan kokeen suunnitteluun ja koeasetelman rakentamiseen. Sen jälkeen kurssi jatkuu lukukauden loppuun asti omatoimisena pienryhmätyöskentelynä (n. 4-5 opiskelijaa/ryhmä) neurotieteen opetuslaboratoriossa (kukin ryhmä varaa koeaikoja labrasta) ja erikseen sovittavina ryhmätapaamisina ohjaajan kanssa. Lukukauden lopussa kukin ryhmä jättää raportin tutkimuksestaan. Kullekin ryhmälle järjestetään raportista palautetilaisuus ja tarvittaessa raportista kirjoitetaan korjattu versio. Lisäksi jokainen kurssilainen jättää henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan. Kurssin vastuuopettaja ja harjoitusryhmien ohjaaja on yliopistonlehtori Petri Paavilainen. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista työn kaikkiin vaiheisiin.

Kurssille on ilmoittauduttava WebOodin kautta (osallistujamäärä rajoitettu). Huomioi, että pienryhmätyöskentely vaatii aikaa ja mahdollisuutta sopia aikatauluja joustavasti muiden ryhmäläisten kanssa, joten älä ilmoittaudu kurssille, jos syksyn opinto-ohjelmasi on jo kovin tiukka.

Kurssikirja: Steven H. Luck: An Introduction to Event-Related Potential Technique (MIT Press 2005/2014) soveltuvin osin.

Luennoilla jaettava kirjallisuus.

HUOM! SYKSYN 2018 KURSSI TÄYNNÄ, ENEMPÄÄ OPISKELIJOITA EI VALITETTAVASTI VOIDA OTTAA KURSSILLE. KAIKKI KE 22.8. KLO 10 MENNESSÄ ILMOITTAUTUNEET OPISKELIJAT VOIVAT OSALLISTUA KURSSILLE!

 • osallistuu johdatusluentoihin ja perehtyy annettuun opetusmateriaaliin
 • osallistuu pienryhmäopetukseen
 • osallistuu pienryhmätyöskentelyyn (mm. oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi, loppuraportin kirjoittaminen)
 • kirjoittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjaan, jossa selvittää mm. osallistumistaan kurssin eri vaiheisiin, pohtii niissä heränneitä kysymyksiä ja oivalluksia, esittää palautetta kurssista jne.

Opettaja

 • pitää johdatusluennot, joilla annetaan yleistä taustatietoa jännitevastemenetelmästä ja miten sitä sovelletaan kurssilla tehtävässä harjoitustyössä
 • antaa pienryhmäopetusta, jossa yhdessä kunkin ryhmän kanssa käsitellään mm. ryhmän tutkimussuunnitelmaa, koeasetelman rakentamista, EEG-mittausten tekemistä käytännössä sekä tulosten analysointia ja tulkintaa
 • antaa palautetta kunkin ryhmän loppuraportista

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-hylätty

Luennot+ryhmäopetus+omatoiminen pienryhmätyöskentely opetuslaboratoriossa

Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut Johdatus neuropsykologiaan ja Johdatus psykologisiin tutkimusmenetelmiin -kurssit. Kurssin Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia aiempi suorittaminen (tai suorittaminen samanaikaisesti tämän kurssin kanssa) on suositeltavaa.