Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.8.2019 at 10:00 - 2.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 10.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45

Description

Ensisijaisesti psykologian opiskelijat (myös kognitiotieteen vuonna 2015 ja sitä ennen opiskelijavalinnalla valitut pääaineopiskelijat). Mikäli tilaa on, myös logopedian opiskelijat voivat osallistua kurssille.

Introduction to Biological Psychology, Introduction to Psychological Research Methods

Recommended: Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, or equivalent knowledge

Kurssilla perehdytään pienryhmissä tehtävän laboratoriotyön avulla aivojen sähköisen toiminnan (EEG:n) mittaamiseen ja aivojen jännitevastemittausten (ERPs, event-related brain potentials) käyttöön aivotutkimusmenetelmänä, koeasetelmien suunnitteluun sekä tulosten analysoinnin ja raportoinnin perusteisiin. Jännitevastemittaukset ovat yksi kognitiivisen neurotieteen keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä. Niitä käytetään mm. Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osaston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Laboratoriotyössä rekisteröidään aivojen jännitevasteita kuuloärsykkeisiin ja tutkitaan kuulotiedon automaattista sekä tahdonalaista prosessointia aivoissa hyödyntäen mm. mismatch negativity (MMN) -aivovastetta, joka on yksi suomalaisen kognitiivisen neurotieteen merkittävimmistä löydöksistä. MMN-vaste on osoittutunut hyödylliseksi niin perus- kuin kliinisessäkin tutkimuksessa mm. kuulomuistin, puheen ja musiikin prosessoinnin sekä erilaisten kuulotiedon tiedonkäsittelyhäiriöiden tutkimuksessa.

Kurssin alussa on tiistaisin ja torstaisin 3.9. -19.9. harjoitustyöhön johdattavia luentoja, joilla läsnäolo on pakollista. Alkuluennoilla ja niillä käsiteltävällä kirjallisuudella annetaan laboratoriotyön tekemiseen tarvittavat perustiedot EEG:stä aivotutkimusmenetelmänä sekä opastetaan kokeen suunnitteluun ja koeasetelman rakentamiseen. Sen jälkeen kurssi jatkuu lukukauden loppuun asti omatoimisena pienryhmätyöskentelynä (n. 4-5 opiskelijaa/ryhmä) neurotieteen opetuslaboratoriossa (kukin ryhmä varaa koeaikoja labrasta) ja erikseen sovittavina ryhmätapaamisina ohjaajan kanssa. Lukukauden lopussa kukin ryhmä jättää raportin tutkimuksestaan. Kullekin ryhmälle järjestetään raportista palautetilaisuus ja tarvittaessa raportista kirjoitetaan korjattu versio. Lisäksi jokainen kurssilainen jättää henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan. Kurssin vastuuopettaja ja harjoitusryhmien ohjaaja on yliopistonlehtori Petri Paavilainen. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista työn kaikkiin vaiheisiin.

Kurssille on ilmoittauduttava WebOodin kautta (osallistujamäärä rajoitettu). Huomioi, että pienryhmätyöskentely vaatii aikaa ja mahdollisuutta sopia aikatauluja joustavasti muiden ryhmäläisten kanssa.

Alkuluennot tiistaisin ja torstaisin 3.9.-19.9. (ajat ja paikka, ks. alla), sen jälkeen kurssi jatkuu lukukauden loppuun pienryhmätyöskentelynä. Kukin ryhmä jättää lukukauden lopussa loppuraportin harjoitustyöstään. Mikäli raportti siitä annettavan palautteen perusteella vaatii korjaamista, on syytä varautua raportin loppuhiomiseen vielä tammikuussa 2020.

  • learning in theory about EEG and measuring event-related potentials in the brain in cognitive neuroscience research
  • practical work about event-related potential measuring and interpreting the results, based on an experiment paradigm given by the teacher, done in small groups
  • report about the experiment

Kurssikirja: Steven H. Luck: An Introduction to Event-Related Potential Technique (MIT Press 2014) soveltuvin osin.

Kurssin Moodle-sivulla jaettavat ohjeet ja kirjallisuus.

KURSSI TÄYNNÄ, ILMOITTAUTUMISIA EI OTETA ENÄÄ VASTAAN! TIEDUSTELE MAHDOLLISIA PERUUTUSPAIKKOJA VASTUUOPETTAJALTA.

  • osallistuu johdatusluentoihin ja perehtyy annettuun opetusmateriaaliin
  • osallistuu pienryhmäopetukseen
  • osallistuu pienryhmätyöskentelyyn (mm. oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus, tulosten analysointi, loppuraportin kirjoittaminen)
  • kirjoittaa henkilökohtaisen oppimispäiväkirjaan, jossa selvittää mm. osallistumistaan kurssin eri vaiheisiin, pohtii niissä heränneitä kysymyksiä ja oivalluksia, esittää palautetta kurssista jne.

Opettaja

  • pitää johdatusluennot, joilla annetaan yleistä taustatietoa jännitevastemenetelmästä ja miten sitä sovelletaan kurssilla tehtävässä harjoitustyössä
  • antaa pienryhmäopetusta, jossa yhdessä kunkin ryhmän kanssa käsitellään mm. ryhmän tutkimussuunnitelmaa, koeasetelman rakentamista, EEG-mittausten tekemistä käytännössä sekä tulosten analysointia ja tulkintaa
  • antaa palautetta kunkin ryhmän loppuraportista

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty-hylätty

Kurssille hyväksytyille opiskelijoille lähetetään elokuun lopussa sähköpostilla tarkempaa tietoa kurssin sisällöstä ja pääsyohjeet kurssin Moodle-sivulle, josta tarkemmat ohjeet ja kurssimateriaalit löytyvät.

Luennot+itseopiskelu+ryhmäopetus+omatoiminen pienryhmätyöskentely opetuslaboratoriossa+loppuraportin kirjoittaminen ryhmätyönä

Edellytyksenä kurssille osallistumiselle on, että opiskelija on suorittanut Johdatus neuropsykologiaan ja Johdatus psykologisiin tutkimusmenetelmiin -kurssit.