Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.4.2020 at 00:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 15.5.2020
16:00 - 18:00

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijoille.

Psykologian perusopinnot 25 op. Suositeltu: PSYK-051 ja PSYK-052.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata sukupuolten ja seksuaalisuuden taustalla olevia biologisia ja kehityksellisiä tekijöitä
  • kykenee erottelemaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja analysoimaan niiden vaikutusta asiakkaan tilanteeseen
  • pystyy käyttämään sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä tietojaan vuorovaikutuksessa sensitiivisesti ja myönteistä kehitystä tukevalla tavalla
  • osaa perustella, miten psykologin oma asema, rooli ja toiminta joko tukevat tai haittaavat vuorovaikutuksen muodostamista etenkin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja käsiteltäessä

Opintojakso järjestetään luentokurssina kevätlukukaudella.

Tentti ja mahdollisesti harjoitustöitä.

Opiskelija tutustuu sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin teemoihin niin biologisista, psykologisista kuin myös yhteiskunnallisista näkökulmista katsoen. Osa kurssin luennoista ovat päällekkäisiä lääketieteen Endokrinologia ja genitaalit -kurssin kanssa. Lisäksi kurssilla tutustutaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin psykologisiin teorioihin (mm. identiteettiteoriat) ja tutustutaan keinoihin ottaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat huomioon asiakastilanteessa tai keskustella niistä. Kurssilla tutustutaan myös sukupuolen ja seksuaalisuuden osalta erityisen haavoittuviin ryhmiin, opiskellaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja soveltuvin osin kuullaan myös kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että kurssille voivat osallistua sekä lääketieteen että psykologian kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat. Ennakkotehtävissä ja omaehtoisessa opiskelussa tutustutaan tarkemmin mm. sukupuolten biologiaan (esim. eläinbiologia).

Opiskelija

  • tutustuu kurssin teemoihin luentojen ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävien käytännön vuorovaikutusharjoitusten kautta
  • oppii ajankohtaista tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden kehityksestä
  • yhdistelee teoreettista tietoa asiakastyössä käytettävään kliiniseen päättelyyn
  • perehtyy soveltuvin osin valittuihin ennakkotehtäviin etukäteen

Arvosteluasteikko: 0–5. Kurssin suorituksesta 100 % koostuu tentistä; mikäli kurssin aikana tehdään harjoitustöitä, koostuu kurssin suoritus 50% tentistä ja 50 % muista kurssin aikana suoritetuista harjoitustöistä.

Luentoja 10-15 tuntia, joiden aikana ja/tai lisäksi voidaan käyttää mm. erilaisia case-pohjaisia ryhmätyöharjoituksia (10 h). Em. lisäksi luentojen ennakkotehtäviin, omaehtoiseen kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin tutustumista (20-30 h). Lisäksi muita soveltuvia opetusmenetelmiä.

Yliopistonlehtori