Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.12.2019 at 10:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
16:15 - 18:45

Description

Opintojakso on vaihtoehtoinen psykologian maisteriohjelman opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologian syventäviin opintoihin.

Bachelor of Psychology degree, including the course Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology or equivalent knowledge

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa tieteellisesti perustellun näkemyksen valitsemastaan aiheesta. Opiskelija osaa:

 • arvioida aihetta koskevan tutkimuksen laatua ja tiedon merkityksellisyyttä aiheen/ilmiön kannalta
 • vastata kysymykseen, mitä tästä aiheesta tällä hetkellä tiedetään ja kuinka luotettavasti sekä mitkä keskeiset kysymykset vaativat lisätutkimusta
 • osoittaa ymmärtävänsä, mikä vaikutus ilmiöllä on kliinisestä näkökulmasta yksilön kannalta tarkasteltuna
 • välittää omaksumansa tiedon tiedeyhteisölle sekä muulle yleisölle asiantuntijaroolissa

Maisterin tutkinnon ensimmäinen tai toinen opiskeluvuosi.

Kirjatentti kerran syksyllä 2019 ja kerran keväällä 2020.

Kevään 2020 katsauskurssin ensimmäinen tapaaminen pidetään 20.1.2020 kello 16.15 - 18.45.

Opiskelija perehtyy syventävästi johonkin kliinisen neuropsykologian ilmiöön, käsitteeseen tai teemaan, esimerkiksi:

 • yhteen aikuisten hankittuun tai kehitykselliseen häiriöön (esim. aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, muistisairaudet, ADHD) ja tarkastelee ilmiötä kognition, tunne-elämän ja/tai käyttäytymisen näkökulmasta
 • hankitun tai kehityksellisen häiriön kokonaisvaltaiseen ilmenemiseen toimintakyvyssä; sen eri ulottuvuuksilla ja elämänkaarella
 • hankitun tai kehityksellisen häiriön ilmenemiseen toimintakyvyssä tietyn erityiskysymyksen osalta (esim. työ- tai ajokyyn liittyvät erityiskysymykset)
 • neuropsykologisen kuntoutuksen erityiskysymyksiin, muotoihin ja vaikuttavuuteen
 • neuropsykologisten ja neuropsykiatristen ilmiöiden tai häiriöiden rajapintoihin ja niiden yhteyksiin kuntoutumiseen

Lukuvuonna 2019-2020 jakson voi suorittaa kirjatenttinä kerran syksyllä tai kerran keväällä TAI koko kevään kestävällä katsauskurssilla (2 lähitapaamista + työskentely verkossa).

 • Kirjallinen tehtävä (katsaus): Aihepiiri sovitaan vastuuopettajan kanssa, opiskelija hakee tutkimusartikkelit verkosta.
 • Kirjallisuuskuulustelu (tentti): sovitaan vastuuopettajan kanssa

Arvosana-asteikko 0 - 5 kurssilla esitettävän arviointimatriisin mukaisesti.

Arvioinnissa 2/3 arvosanasta tulee kirjallisesta tehtävästä (katsaus tai kirjatentti) ja 1/3 tiedon välittämisestä asaintuntijaroolissa.

Vertaisarviointi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

KIRJATENTTI

Kirjatentistä löytyy tietoa Moodlesta:https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=29877

Kurssiavain: KirjatenttiPSYM-513

KIRJALLISUUSKATSAUS

Katsaus kirjoitetaan ryhmässä kevätlukukaudella 2020.

Kirjallinen tehtävä suoritetaan kolmessa osassa:

 1. Ensimmäinen osa (6 op) koostuu kirjallisesta tehtävästä jonka avulla muodostetaan tieteellisesti perusteltu näkemys valitusta aiheesta. Kliinisen neuropsykologian ilmiöitä tarkastellaan aiheeseen soveltuvasti myös yksilön näkökulmasta. Aihealue rajataan yhdessä opettajan kanssa. Opiskelija valitsee tehtävään enintään 15 ilmiön kannalta keskeistä, viimeaikaista ja korkeatasoista tieteellistä artikkelia. Tehtävässä opiskelija perustelee ensin valintansa lähdeaineistoksi, arvioi artikkelien merkittävyyttä tarkasteltavan ilmiön kannalta ja analysoi niiden pohjalta ilmiöitä kokonaisuudessaan. Kirjallisen tehtävän pituus on noin 10-15 sivua. Tarkemmat ohjeet ja esimerkit kirjallisesta tehtävästä annetaan kurssin aluksi.
 2. Toinen osa (3 op) tiedon välittämisestä asiantuntijaroolissa. Opiskelija laatii kirjallisen tehtävän pohjalta joko esitelmän, posterin, tai lehtikirjoituksen valitsemalleen yhteisölle tai yleisölle.
 3. Kolmas osa (1 op) koostuu kurssin aikana annetuista vertaisarvioista (opiskelija arvioi kahden muun opiskelijan tiedonvälitystehtävän (osa 2).

Suoritus on verkkokurssimuotoinen ja on kestoltaan kaksi opetusperiodia.

Yliopistonlehtori Sanna Koskinen