Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.12.2019 at 10:00 - 19.12.2019 at 10:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
09:00 - 12:00
Thu 30.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 12.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 26.3.2020
14:15 - 16:45
Thu 2.4.2020
14:15 - 16:45
Wed 8.4.2020
09:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen psykologian maisterin tutkintoa suorittavilla opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa psykologian koulutus.

Opintojakso kuuluu psykologin syventäviin työelämätaitoihin.

Psykologian kandidaatin tutkinnon opinnot, erityisesti Johdatus psykologin asiakastyöhön ja Psykologiset arviointimenetelmät.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee aikuisten neuropsykologisen tapausjäsennyksen perusrakenteen
 • ymmärtää miten hoito- ja kuntoutusmuodot valitaan
 • osaa laatia kirjallisen palautteen tapausjäsennyksestä
 • ymmärtää neuropsykodioagnostisen hypoteesiajattelun merkityksen
 • tuntee tavallisimmat kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset alan tutkimusmenetelmät
 • hallitsee tapausjäsennyksestä saadun tiedon viestintää sekä kirjallisesti (lausunto, potilaskertomuskirjaukset) että suullisesti (työryhmätyöskentely).
 • osaa viestiä tapausjäsennyksestään ei-perehtyneille vertaiskuuntelijoille seminaarissa pitämänsä esitelmän avulla

Maisterin tutkinnon ensimmäinen opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kurssilla käsitellään käytännön tapausesimerkkien avulla neurologisen / neuropsykiatrisen potilaan kokonaistilanteen hahmottamista.

 • Eettiset näkökulmat kliinisessä työssä
 • Neuropsykologisen tutkimuksen menetelmien valinta ja rakenne
 • Neuropsykologin lausunnon jäsentäminen ja kirjoittamisen harjoittelu
 • Perehtyminen yleisimpiin neuropsykologisia häiriöitä aiheuttaviin sairauksiin ja vammoihin
 • Mahdollisuuksien mukaan aivovaurion saaneen henkilön kohtaaminen luentotilanteessa ja hänen kokonaistilanteeseensa perehtyminen alustuksen ja keskustelun keinoin
 • Alkukuulustelussa Jehkonen M, Saunamäki T, Paavola L, Vilkki J (toim.), Kliininen neuropsykologia. Duodecim 2015. Sivut 1-244 ja 378-475.
 • Lisäksi oheiskirjallisuutta, jota käytetään harjoitustehtävien teossa.
 • Potilastapauksiin ja arviointimenetelmiin liittyvä materiaali

Opiskelija

 • perehtyy neuropsykologiseen taustateoriaan, neuropsykologisen tutkimuksen tekemiseen, lausunnointiin, erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyviin kognitiivisiin oirekuviin, neuropsykologian erityiskysymyksiin sekä neuropsykologiseen kuntoutukseen (alkutentti),
 • perehtyy yhteen potilastapaukseen videon ja tutkimuspöytäkirjojen avulla,
 • perehtyy yhteen potilastapaukseen ryhmätyönä tutkimuspöytäkirjojen ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta,
 • perehtyy luentotilanteessa neuropsykologisen lausunnon laatimiseen huomioimalla sekä kliiniset käytännöt että sähköisen Kanta-järjestelmän vaatimukset,
 • laatii molemmista potilastapauksista neuropsykologin lausunnon,
 • kehittää omia lausunnointitaitojaan opettajalta saamansa kirjallisen palautteen perusteella,
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ryhmätyönä tekemästään potilastapauksesta
 • osallistuu luentotilanteissa ja ryhmätöiden esittelyssä keskusteluun.

Opettaja

 • huolehtii opiskelijoiden oppimisesta jatkuvan reflektoinnin avulla: alkutentin palautus, molempien lausuntojen kirjallinen palaute, aktivointi ryhmäkeskusteluihin luennoilla ja tapausjäsennysten esittelyn yhteydessä,
 • valmistelee tapausjäsennyksiä varten tarvittavat dokumentit (potilaiden taustatiedot, tutkimuspöytäkirjat),
 • pitää johdantoluennot, joiden aikana keskeistä on tiedon välittämisen, lisäksi rohkaiseminen avoimeen vuorovaikutukseen opiskelijoiden kesken ja opettajan reflektio,
 • pitää esillä eettisiä kysymyksiä,
 • tarkastaa ja kommentoi kaksi neuropsykologista lausuntoa kultakin opiskelijalta,
 • pyrkii löytämään kokemusasiantuntijaksi aivovaurion saaneen henkilön, joka on valmis kertomaan, kokonaistilanteestaan opiskelijoille; valmistelee tapaamisen em. henkilön kanssa.

Arvosana muodostuu kolmesta osasta, joilla on yhtä suuri painoarvo:

 • alkutentti,
 • itsenäisesti laadittu lausunto nro 1,
 • ryhmätyö ja itsenäisesti laadittu lausunto nro 2.

Kurssi, johon kuuluu alkukuulusteltu ja sen yksilöllinen palaute sekä palautetilanne luennolla, luentomuotoinen ryhmäopetus (5 luentoa), perehtyminen potilastapaukseen videovälitteisesti ja tutkimuspöytäkirjojen avulla sekä neuropsykologisen lausunnon kirjoittaminen tältä pohjalta. Perehtyminen toiseen potilastapaukseen ryhmätyönä tutkimuspöytäkirjojen pohjalta, tapausesitelmän pitäminen ryhmätyönä sekä itsenäinen lausunnon kirjoittaminen. Edellytetään läsnäoloa kaikilla opetuskerroilla.