Sari Autio-Sarasmo 2018

suomenkielinen luentosarja monitieteinen Venäjä

Luentosarja antaa monipuolisen kattauksen Venäjä-tutkimukseen liittyviä teemoja ja lähetymistapoja suomen kielellä.

Ma 11.3.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Sari Autio-Sarasmo: Aloitus ja johdatus teemaan
Venäjän/NL:n historian muutos ja murros
Luennolla käydään läpi Venäjän historian keskeisiä tapahtumia erilaisten murros- ja jatkuvuusteemojen kautta. Luento antaa perusvalmiudet tunnistaa Venäjän/NL:n historiallisessa jatkumossa vaikuttaneita modernisaatiopyrkimyksiä.

To 14.3.2019 14:15 - 16:45 Sali 303, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger
Sanna Turoma: Venäjän kulttuurin tutkimus
Luennolla esitellään venäläisen kulttuurin tutkimusta ja sen keskeisiä lähestymistapoja. Samalla pohditaan, mitä sanaparilla "venäläinen kulttuuri" tarkoitetaan. Miten sen tutkimus poikkeaa kulttuurien tutkimuksesta yleensä vai poikkeaako se siitä? Luennolla valotetaan myös sitä, mitkä ovat kulttuurisesta näkökulmasta Venäjän yhteiskuntakehityksen viimeisimmät tutkijayhteisöä puhuttaneet ilmiöt.

Ma 18.3.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Katri Pynnöniemi: Venäjän turvallisuuspolitiikka
Luennolla opiskelijat perehtyvät Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaan ajatteluun: historiallisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin, joilla Venäjän roolia selitetään, uhkakuviin ja niiden taustalla vaikuttaviin ajattelutapoihin. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät Venäjän nyky-politiikan taustat ja osaavat soveltaa saamaansa tietoa myöhemmin opinnoissaan.

To 21.3.2019 14:15 - 16:45 Sali 303, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger
Markku Kivinen: Venäjän hyvinvointiyhteiskunta
Luennolla paneudutaan Venäjän sosiaalisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin sosiaalipolitiikan avulla. Venäjän kehitystä on leimannut poikkeuksellinen sosiaalinen kriisi, joka on ilmennyt m.m. odotettavissa olevan eliniän alenemisena ja turvaverkkojen romahduksena. Taustalla on koko yhteiskuntajärjestelmän muutos, joka edellyttää markkinatalouden sosiaalisiin ongelmiin kohdistettua sosiaalipolitiikkaa.

Ma 25.3.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Anna-Liisa Heusala: Venäjän hallinto ja laki
Luennoilla tutustutaan hallinnon ja oikeuden tutkimuksen yhteisiin lähtökohtiin, Venäjä-tutkimuksen keskeisiin tutkimusteemoihin ja oppialojen näkökulmiin näillä alueilla, esimerkkitutkimuksiin ja niiden tutkimustuloksiin.

To 28.3.2019 14:15 - 16:45 Sali 303, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger
Kaarina Aitamurto: Venäjän uskonto
Luennolla luodaan yleiskatsaus erilaisiin uskontoperinteisiin ja niiden historiaan Venäjällä. Lisäksi luennolla esitellään Venäjän tämän hetken uskontopolitiikkaa ja uskonnoista tehtyä tutkimusta.

Ma 1.4.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Markku Kangaspuro: Historian poliittinen käyttö
Luennolla perehdytään Venäjän historian tulkintojen evoluutioon kylmästä sodasta nykypäivään transnationaalissa kehyksessä. Aluksi luennolla käsitellään Venäjän historian läntisten tulkintojen suuria trendejä ja niiden vaihdoksia yhteiskunnallisen kehityksen ja siinä tapahtuneiden muutosten taustaa vasten. Sen jälkeen perehdytään Venäjän omiin historian tulkintoihin ja niiden suurissa linjoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Luennolla annettaan myös peruskäsitys Venäjän historian tulkintojen kipupisteitä kuten Stalinin historiallisen roolin ja toisen maailmansodan tulkinnoista sekä Venäjän valtiohistorian keskeisistä kiistakysymyksistä.

To 4.4.2019 14:15 - 16:45 Sali 303, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger
Saara Ratilainen: Venäjän media
Luennolla kartoitetaan venäläisen median osa-alueita ja kehitystä erityisesti Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Kuinka Venäjän media eroaa nk. "länsimediasta” vai eroaako se ollenkaan? Kuka Venäjällä katsoo televisiota ja kuinka internetiä käytetään? Luennon aikana tutustutaan Venäjän mediatutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja tutkimussuuntiin esimerkiksi uutismediaan, mediakulttuuriin ja median vapauteen ja kontrolliin liittyvien kysymysten kautta.

Ma 8.4.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Dmitry Yagodin: Venäjän ilmastopolitiikka
Luento käsittelee Venäjän ilmastonmuutoksen diskurssia lähestyen nykyisen ympäristöpolitiikan vaihtoehtoja Pariisin ilmastosopimuksen sitoutumisen näkökulmasta. Venäjä on allekirjoittanut sopimuksen, mutta ei ole vielä vahvistanut eli ratifioinut sitä. Luennolla keskitytään erityisesti venäläisen ympäristöviestinnän ja median roolia ilmastopolitiikassa. Painopisteenä ovat Venäjän sekä kansalliset että arktisten alueiden paikalliset kontekstit ja niiden yhteydet kansainvälisiin ilmastonmuutos keskusteluihin.

To 11.4.2019 14:15 - 16:45 Sali 303, Athena-rakennus, Siltavuorenpenger
Katalin Miklóssy: Venäjän naapurit
Luennon tarkoituksena antaa opiskelijoille johdatusta siihen, miten Venäjä mielletään sen naapurimaissa. Esimerkkeinä käytetään EU:n itäisiä jäseniä ja itäiseen naapurustoon kuuluvia valtioita. Pohditaan historiallisen jatkumon ja alati muuttuvan alueellisen kontekstin ristiriitaa ja sitä miten se vaikuttaa maiden suhtautumisiin. Hahmotetaan, onko olemassa yhteneväisiä toimintamalleja ja strategioita tulla toimeen suuren naapurin kanssa sekä sitä, miten Venäjä käyttää vahvaa asemaansa hyväksi.

Ma 15.4.2019 14:15 - 16:45 Päärakennus, sali 9
Sari Autio-Sarasmo: Koonti ja palaute

Enrol
12.2.2019 at 09:00 - 2.5.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 11.3.2019
14:15 - 16:45
Thu 14.3.2019
14:15 - 16:45
Mon 18.3.2019
14:15 - 16:45
Thu 21.3.2019
14:15 - 16:45
Mon 25.3.2019
14:15 - 16:45
Thu 28.3.2019
14:15 - 16:45
Mon 1.4.2019
14:15 - 16:45
Thu 4.4.2019
14:15 - 16:45
Mon 8.4.2019
14:15 - 16:45
Thu 11.4.2019
14:15 - 16:45
Mon 15.4.2019
14:15 - 16:45
Thu 25.4.2019
14:15 - 16:45
Mon 29.4.2019
14:15 - 16:45
Thu 2.5.2019
14:15 - 16:45

Conduct of the course

Suoritus: Osallistuminen luennoilla (väh. 80 %), ylimääräiset poissaolot pitää suorittaa erikseen sovittavalla tehtävällä (lyhyt essee). Hyväksytty suoritus: Oppimispäiväkirja (erillisin ohjein), osallistuminen keskusteluun ja luennoilla tehtyihin ryhmätöihin sekä läsnäolo luennoilla. Arvosana: 0-5.