Photo by Katri Pynnöniemi. Moscow, April 2014

Venäjän turvallisuuspolitiikka

Kurssilla perehdytään Venäjän turvallisuuspolitiikan lähtökohtiin, uhkakuviin ja intresseihin, ja pohditaan niiden muutosta.

Luentokurssin sisältö: Venäjän turvallisuuspolitiikan keskeiset käsitteet, uhkakuvat ja Venäjän turvallisuuspoliittisia valintoja selittävät tulkinnanteoriat. Luentokurssi on osa 15 opintopisteen kandikokonaisuutta Johdatus Monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen, joka on avoin kaikille HY:n opiskelijoille.

Opetustavoite: Luentokurssilla käsitellään Venäjän strategisen päätöksenteon historiallisia lähtökohtia, keskeisiä käsitteitä ja päätöksenteon taustalla vaikuttavia uhkakuvia. Lisäksi kurssilla tutustutaan keskeisiin Venäjän turvallisuuspolitiikkaa selittäviin tulkinnanteorioihin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa mitkä historialliset ja käsitteelliset lähtökohdat ovat tyypillisiä Venäjän turvallisuuspoliittiselle ajattelulle. Opiskelija
tunnistaa keskeiset Venäjän turvallisuuspolitiikkaa selittävät tulkinnanteoriat ja osaa keskustella niiden välisistä eroista.

Kurssi käsittää luentoja ja ryhmätöitä. Ennen kurssin alkua opiskelijoille annetaan etukäteisaineistoa, johon opiskelijoiden tulee perehtyä. Kurssin suoritus on essee ja luennoille osallistuminen. Kurssin arviointi perustuu aktiivisuuteen luennoilla ja esseen palautukseen. Arviointiasteikko 1-5.

Enrol
11.12.2018 at 09:00 - 15.1.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.1.2019
12:15 - 13:45
Thu 17.1.2019
10:15 - 11:45
Mon 21.1.2019
12:15 - 13:45
Thu 24.1.2019
10:15 - 11:45
Mon 28.1.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.1.2019
10:15 - 11:45
Mon 4.2.2019
12:15 - 13:45
Thu 7.2.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.2.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.2.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.2.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.2.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.2.2019
12:15 - 13:45
Thu 28.2.2019
10:15 - 13:45

Material

Kurssia varten tutkimusraportista luetaan kappale "Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka" ss. 191-215. Tutkimusraporttia kannattaa kuitenkin silmäillä muiltakin osin.

Tasks

Ennakkotehtävä

Lue artikkeli: Mikkola, Olli-Matti ja Katri Pynnöniemi (2016) Venäjän nollasummapelin valtapolitiikka, kirjassa Blombergs, Fred (ed.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1: Tutkimuksia No. 4, Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2016, http://www.doria.fi/handle/10024/124431.
Vastaa yhteen seuraavista kysymyksistä lyhyesti (max. 500 sanaa)
- Miten eri tavoin Venäjän suurvaltaidentiteetti ilmenee?
- Miten kuvailisit Venäjän valtapoliittisia tavoitteita?
- Miten uhkakuvat määrittävät Venäjän strategista ajattelua
- Moninapaisuuden käsite Venäjän strategisessa ajattelussa
Ennakkotehtävä palautetaan toiselle luentokerralle (to 17.1. klo 10:00 mennessä), moodle-alustalle (lähetän linkin myöhemmin) ja tehtävien pohjalta keskustellaan toisen luentokerran lopuksi.

Description

(1) TIETOTYÖTAIDOT: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa mitkä historialliset ja käsitteelliset lähtökohdat ovat tyypillisiä Venäjän turvallisuuspoliittiselle (ulko/sotilaspoliittiselle) ajattelulle. Opiskelija tunnistaa keskeiset Venäjän turvallisuuspolitiikkaa selittävät tulkinnanteoriat ja osaa keskustella niiden välisistä eroista.

(2) ASIANTUNTIJA-IDENTITEETTI: Opiskelija ymmärtää Venäjä-asiantuntijuuden haasteet ja haluaa kehittää siinä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Luentokurssi johdattelee opiskelijat Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen pariin.

Kurssilla luodaan yleiskatsaus Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikan keskeisiin käsitteisiin ja ajattelukehyksiin. Lisäksi kurssilla pohditaan niiden ilmenemistä ajankohtaisissa kansainvälisen politiikan kysymyksissä.