Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

CRISP Research combines sociological, philosophical, cultural, feminist, historical, social, political and economic perspectives in order to study social change in education and beyond. If you want to join the seminar, please contact ameera.masoud@helsinki.fi.

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot.

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Toteutetaan lähiopetuksena. Mikäli oma ohjaaja ei järjestä tutkimusseminaaria, opiskelija osallistuu tohtoriohjelman järjestämään SEDUCE-seminaariin. Seminaarin valinnasta keskustellaan oman ohjaajan kanssa.