Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.10.2017 at 09:00 - 13.12.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.10.2017
10:15 - 11:45
Wed 1.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 6.11.2017
10:15 - 11:45
Wed 8.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 13.11.2017
10:15 - 11:45
Wed 15.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 20.11.2017
10:15 - 11:45
Wed 22.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 27.11.2017
10:15 - 11:45
Wed 29.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 4.12.2017
10:15 - 11:45
Wed 13.12.2017
10:15 - 11:45

Description

Huom! Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kaikkia muita opiskelijaryhmiä koskevat opetustiedot löytyvät opinto-oppaasta: Sosiaalitieteiden kandiohjelma -> Kokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Opiskelija osaa esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja hän pystyy määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Pakollinen kirjallisuus:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Opettajan luennoilla ilmoittama lisämateriaali.

Opiskelijan valinnan mukaan kaksi seuraavista väitöskirjoista:

Riitta Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998.

Lotta Haikkola (2012) Monipaikkainen nuoruus – toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.

Maija Jäppinen: Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 2015.

Merja Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino 2004.

Harry Lunabba: När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet 2013.

Elina Pekkarinen: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura 2010.

Päivi Rissanen: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiö 2015.

Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Nuorisotutkimusseura 2016.

Tuomas Ylä-Anttila (2010 )Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino.

Opiskelijoiden laatimat referaatit väitöskirjoista arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Lauri Rauhalan kirjan ja ilmoitetun lisämateriaalin ryhmätentti arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty. Lähiopetuksen kokonaisarvosana muodostuu kahden referaatin keskiarvosta. Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Suoritusmuotoja ovat:

1) johdantoluennot, referaattien laatiminen ja ryhmätentti Lauri Rauhalan teoksesta TAI

2) tiedekuntatentti, jossa kaikki tenttivät Lauri Rauhalan teoksen ja sen lisäksi kaksi valitsemaansa väitöskirjaa kirjalistasta