Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.8.2017 at 09:00 - 6.9.2017 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille
sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Opiskelija osaa esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja hän pystyy määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Pakollinen kirjallisuus:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Opettajan luennoilla ilmoittama lisämateriaali.

Opiskelijan valinnan mukaan kaksi seuraavista väitöskirjoista:

Riitta Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998.

Lotta Haikkola (2012) Monipaikkainen nuoruus – toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.

Maija Jäppinen: Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 2015.

Merja Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino 2004.

Harry Lunabba: När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet 2013.

Elina Pekkarinen: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura 2010.

Päivi Rissanen: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiö 2015.

Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Nuorisotutkimusseura 2016.

Tuomas Ylä-Anttila (2010 )Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino.

Opiskelijoiden laatimat referaatit väitöskirjoista arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Lauri Rauhalan kirjan ja ilmoitetun lisämateriaalin ryhmätentti arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty. Lähiopetuksen kokonaisarvosana muodostuu kahden referaatin keskiarvosta. Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in the Porthania lecture halls (Yliopistonkatu 3).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Suoritusmuotoja ovat:

1) johdantoluennot, referaattien laatiminen ja ryhmätentti Lauri Rauhalan teoksesta TAI

2) tiedekuntatentti, jossa kaikki tenttivät Lauri Rauhalan teoksen ja sen lisäksi kaksi valitsemaansa väitöskirjaa kirjalistasta