Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.8.2018 at 09:00 - 18.9.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 18.9.2018
14:15 - 15:45
Thu 20.9.2018
14:15 - 15:45
Tue 25.9.2018
14:15 - 15:45
Thu 27.9.2018
14:15 - 15:45
Tue 2.10.2018
14:15 - 15:45
Thu 4.10.2018
14:15 - 15:45
Tue 9.10.2018
14:15 - 15:45
Thu 11.10.2018
14:15 - 15:45
Tue 16.10.2018
14:15 - 15:45
Thu 18.10.2018
14:00 - 17:00

Other teaching

20.11. - 20.11.2018 Tue 14.00-16.00
Maritta Törrönen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-265.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-123.

Tiedekuntatentti:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-367.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-360.

Törrönen, Maritta (2018) Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113–123.

Opiskelijoiden laatimat referaatit (2 kpl) yhdestä väitöskirjasta ja Lauri Rauhalan teoksesta arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena asteikolla hylätty-hyväksytty. Hyväksytyistä referaateista opiskelija saa yhteensä 2 op.

Lauri Rauhalan kirjaan ja johdantoluentoihin perustuva monivalintatentti arvostellaan arvosteluasteikolla 0-5. Kurssisuoritus muodostuu kahden hyväksytyn referaatin palautuksesta (2 op) ja monivalintatentin hyväksytystä suorituksesta. Kokonaisarvosana perustuu monivalintatentistä (3 op) saatuun arvosanaan.

Opintojaksossa SOSK-203 on 75 prosentin läsnäolovelvollisuus.

Kurssin vastuuopettaja ilmoittaa puuttuvia osallistumiskertoja korvaavat suoritustavat joko kurssin ensimmäisellä luentokerralla tai kurssisivustolla.

Lähiopetus ja tentti tai tiedekuntatentti tai muu kirjallisuuskuulustelu.