Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.10.2018 at 09:00 - 31.10.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Sat 10.11.2018
09:00 - 13:00

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä niille sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja/tai yhteiskuntapolitiikan kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Suositellaan opintojakson SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opiskelija oppii tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

2. opintovuosi, 1. periodi

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Lähiopetuksen tentin kirjallisuus:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-265.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-123.

Tiedekuntatentti:

Rauhala, Lauri (2009) Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 67-367.

Törrönen, Maritta ym. (2016) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. Luetaan sivut 5-360.

Törrönen, Maritta (2018) Hyvinvointia luova vastavuoroisuus. Teologinen Aikakauskirja 2, teemanumero, 113–123.

Opiskelijoiden laatimat referaatit väitöskirjoista arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Lauri Rauhalan kirjan ja ilmoitetun lisämateriaalin ryhmätentti arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty. Lähiopetuksen kokonaisarvosana muodostuu kahden referaatin keskiarvosta. Tiedekuntatentti arvostellaan yhtenä vastauskokonaisuutena asteikolla 0-5.

Instructions for examinations

  • Faculty examinations are held in the Main building lecture halls (Fabianinkatu 33).
  • Faculty examinations begin at 9.00. Students must arrive by 9.30 and may leave no earlier than 9.30.
  • Students may take only writing utensils with them to their seats (no bags etc.). No programmable calculators or dictionaries are allowed.
  • Mobile phones must be switched off.
  • Examination answers must be returned to the invigilator in the examination envelope.
  • Students must provide proof of identity when submitting their answers.

Lähiopetus ja tentti tai tiedekuntatentti tai muu kirjallisuuskuulustelu.