Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 17.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 24.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 31.3.2020
09:15 - 11:45
Tue 7.4.2020
09:15 - 11:45
Tue 21.4.2020
09:15 - 11:45

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön opintosuunnan opiskelijoille
sekä niille sosiaalityön kandiopiskelijoille, joiden vanhaan tutkintorakenteeseen kuuluvaa pakollista opintojaksoa ko. opintojakso vastaa opintojen vastaavuustaulukossa.

Kurssille hyväksytään ensisijaisesti kyseisen opintosuunnan ja vastaavan pääaineen opiskelijoita. Toissijaisesti kurssille hyväksytään ohjelman muiden opintosuuntien ja vanhojen pääaineiden opiskelijoita. Kolmannella sijalla ovat ilmoittautumisjärjestyksessä ne sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat, joiden opintosuunta ei ole vielä täsmentynyt.

SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

2. opintovuoden 4. periodi

Opiskelija tutustuu sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja teoreettisen rooliin sosiaalityön ammattikäytännöissä ja tutkimuksessa. Opintojaksolla myös harjoitellaan sosiaalityön teoreettisen tiedon jäsentämistä sosiaalityössä.

Adams R, Dominelli L & Payne M: Critical Practice in Social Work. 2009

Forte J A (ed.): An Introduction to Using Theory in Social Work Practice. Routledge 2014.

Payne, Malcolm. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2014

Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.). Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PSkustannus. 2009

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Suoritustapa 1: Luentoja sekä kirjallisuuteen perustuvat ryhmätyöt ja teoreettiset harjoitelmat

Suoritustapa 2: Essee (3 teosta) + opettajan ilmoittama lisämateriaali