Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on avoin vain sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön opintosuunnan opiskelijoille.

Suositellaan opintosuuntakohtaisten opintojen suorittamista ennen kandiseminaaria.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy valitsemaansa oman opintosuuntansa tieteenalan sisältöalueeseen tekemällä tästä selkeästi rajatun/selkeään kysymyksenasetteluun pohjautuvan tieteellisen kirjallisuuteen perustuvan tutkielman. Seminaarissa opitaan tieteellisen kirjoittamisen viittaustekniikka ja kirjallisuusluettelon laatiminen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun. Kandidaatintutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus eikä siihen sisälly empiirisen tutkimusaineiston keräämistä tai analysointia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä kandidaatintutkielmalta edellytetään, osaa tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja hallitsee eri tiedonhankinnan tapoja, on työstänyt kandidaatintutkielman käsikirjoitusta sekä osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa seminaarin suoritettuaan myös arvioida kriittisesti tieteellisten tekstien sisältöä, rakennetta ja argumentaatiota.

3. opintovuosi. Seminaari kestää kaksi opetusperiodia.

Kandidaattiseminaarit tukevat kandidaattitutkielman suunnittelua ja kirjoittamista. Seminaarityöskentely käynnistetään tutkielman kirjoittamiseen johdattelevilla luennoilla sekä tiedonhankinnan opastuksella. Seminaarissa käsitellään myös opiskelijoiden suunnitelmat kandidaatin tutkielmaa varten. Lisäksi seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tutkielmakäsikirjoituksia niistä laadittujen esitysten pohjalta. Käsikirjoituksille valitaan opponentti.

Oheiskirjallisuus:

Ronkainen, Suvi, Pehkonen, Leila, Lindblom-Ylänne, Sari & Paavilainen, Eija (2011) Tutkimuksen voimasanat.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Opiskelijapalaute 2 integroidaan osaksi opintojaksoa.

Opintojakson suoritusmuotona on aktiivinen osallistuminen seminaariin ja tutkielman kirjoittaminen. Seminaarityöskentelyyn sisältyy johdatus kirjoittamisprosessiin, kandidaattitutkielman suunnittelu, tutkielman kirjoittaminen ja sille pohjautuva suullinen esitys. Lisäksi osallistujat antavat palautetta toisilleen eli opponoivat muiden tutkielmia.