Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on avoin sosiaalitieteiden kandiohjelman yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan opiskelijoille.

Sosiaalitutkimuksen laadulliset menetelmät (5 op, SOSK-404)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva laadullisen tutkimusprosessin toteuttamisesta sekä konkreettinen käsitys tutkimusprosessin eri vaiheista. Lisäksi opiskelijalla on perustason valmiudet soveltaa joitakin laadullisen tutkimuksen menetelmiä aineistojen analyysissa. Opiskelijan projektinhallinta- ja ryhmätyötaidot ovat kehittyneet ja hän on harjaantunut myös tieteellisessä kirjoittamisessa, argumentoinnissa ja suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

2. opintovuosi, 4. periodi

Monimuoto-opetuksena toteutettavalla kurssilla harjoitellaan Sosiaalitutkimuksen laadulliset tutkimusmenetelmät - opintojaksolla opittuja tutkimusmenetelmiä käytännössä sekä tutustutaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Kurssin aikana tuotetaan pienimuotoinen tutkimus alusta loppuun ryhmätyönä ja kirjoittaa siitä tutkimusraportin. Opintojakso voidaan toteuttaa temaattisena kurssina opettajan valitseman aiheen tai aineiston ympärille tai yleisenä tutkimusharjoituskurssina, jolloin opiskelijat saavat itse valita aiheensa.

Oheislukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen: Ryhmätyöt arvioidaan kokonaisuutena ja arvosana annetaan niiden pohjalta. Arvosanaan vaikuttavat tutkimuksen toteuttaminen sekä siitä raportointi. Kaikki pienryhmän jäsenet saavat saman arvosanan, ellei ole erityistä syytä toimia toisin.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kurssi järjestetään sekä periodilla 3 että periodilla 4. Ilmoittaudu vain toiseen toteutukseen.