Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.11.2019 at 09:00 - 30.4.2020 at 23:59

Conduct of the course

Suoritustapa 1: Lähiopetus sisältää alkutehtävän, luento-opetusta ja ryhmätentin. Johtamiskirjallisuuteen perehdyttävä alkutehtävä suoritetaan luento-opetuksen alussa ja käsitellään opetuksen yhteydessä. Lähiopetus koostuu sulautuvan opetuksen mukaisesti luennoista ja tutkivan oppimisen yhteistoiminnallisista pienryhmätehtävistä. Lähiopetus päättyy ryhmätenttiin. Jakso toteutetaan kaksikielisenä.

Suoritustapa 2: Verkko-opintojakso sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet:n johtamisopintojen kokonaisuudesta

Suoritustapa 3: Opintojakson kirjallisuuteen pohjautuva essee opiskelijan valitsemasta aiheesta: 1) Sosiaalityön työyhteisöjen toimivuuden edellytykset johtamisteorioiden valossa, 2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi – mitä edellyttää johtamiselta? TAI 3) Itse valittu aihe
ks. tarkempi esseeohje alla

ESSEEOHJE

Esseen rakenne ja sisältö

Esseessä käytetään opintojakson kirjallisuutta peilaten sitä omiin kokemuksiin, havaintoihin ja pohdintoihin sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta sekä itsenäisesti etsittyä, valittuun näkökulmaan liittyvää lähdeaineistoa. Esseesuoritus vaatii siis omaa aktiivista tiedonhankintaa opintojakson kirjallisuuteen perehtymisen lisäksi. Esseen aiheeksi valitaan yksi seuraavista:

1) Sosiaalityön työyhteisöjen toimivuuden edellytykset johtamisteorioiden valossa
2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointi – mitä edellyttää johtamiselta?
TAI
3) Itse valittu aihe.

Esseen aiheesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Aiheen valinnan jälkeen kannattaa tarkentaa näkökulmaa muotoilemalla tutkimusongelma: Mihin kysymyksiin essee pyrkii vastaamaan? Peruskäsitteet ja niiden merkitys on syytä selvittää.

Essee pohjaa aina luettuun kirjallisuuteen ja keskustelee kirjallisuusluettelossa mainittujen tekstien kanssa. Kirjallisuuteen nojatessa on syytä muistaa kriittisyys: kysy lukiessasi kuka on tuottanut tiedon ja mihin tarkoitukseen? Akateemisessa kirjoittamisessa kriittisyys on kykyä pohtia tiedon alkuperää, saattaa kirjoitus muiden tekstien yhteyteen, keskustella ja rakentaa omaa argumenttia suhteessa lukemiisi teksteihin. Esseen kirjoittaminen ei siis ole referointia. Esseen tulee olla rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen. Se kannattaa rakentaa kolmiosaiseksi, jolloin ensimmäiseksi tulee johdantojakso, sitten kehittelyjakso ja viimeiseksi päätäntö eli yhteenvetojakso.

Teknisiä ohjeita

Tee kirjallisuusviitteet akateemisen käytännön mukaisesti ja loppuun lähdeluettelo. Tarkista kieliasu. Ohjeita esseen laatimiseen, viittaustekniikkaan ja kielenhuoltoon löydät esim. sivustolta www.kielijelppi.fi. Esseen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Esseen ohjepituus on noin 12–15 sivua rivivälillä 1,5 ja fontilla 12.

Esseen palauttaminen ja arviointi

Esseet arvioidaan kaksi kertaa kevätlukukautena 2020. Essee tulee lähettää opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla osoitteeseen marina.bergman@helsinki.fi (otsikoi viestisi Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen -essee + oma nimi). Essee arvioidaan asteikolla 0–5. Arvostelu toteutuu viimeistään kuukauden kuluessa esseen palautuksesta. Arviointiperusteet ovat seuraavat: esseen tehtävänasettelu ja kokonaisrakenne, aiheen käsittelyyn liittyvä asia-argumentaatio, opiskelijan omien näkemysten perusteltu esille tuominen, oman kokemuksen hyödyntäminen aiheen käsittelyssä sekä oikeakielisyys ja asianmukainen lähteisiin viittaaminen.

Kirjallisuus

Esseessä on hyödynnettävä kirjallisuutta ja oheismateriaalia seuraavan luettelon mukaan (vrt. Weboodin opintojakson tiedot):

Seeck H: Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus: Tampere 2008. TAI
Önnevik T: Ledarskapets grunder Organisationers hjärna. Studentlitteratur Ab: Lund 2010.

Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press 2016. target=_blank>http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0

Rissanen S & Lammintakanen J (toim.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 2017 (3. painos).

Stenvall J & Virtanen P: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma: Tallinna 2012.

Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level bureaucrats as strategy shapers in social and health service delivery: empirical evidence from six countries. International Social WorkVol 16 No. 3, pp. 1-14. DOI: 10.1177/0020872816660602.

Description

The course is part of the management study module; no more than 10 students completing this module will be admitted to the course. They must have completed the basic course in management before taking this course.

After completing the course, students will be able to perceive management as a whole in relation to expertise in and practices of social work, as well as the development needs in social and health care services in particular. Students will learn to analyse the sub-fields of management and their interrelations. Completing the course will give students graduating as social workers proficiencies for working as both managers and under management in the organisations of the field.

The course will give students an understanding of management duties in the professional career of social workers and encourage them to complete more comprehensive management training with, for example, virtual courses in the Sosnet network or courses offered by the Faculty.

Second or third period

Students will familiarise themselves with topical research in social services management and attain the ability needed for participating in discourse specific to the field. The course examines the management of people and expertise, as well as the related decision-making and finances through research on social services management.

Kirjallinen työ

Ohjeet kurssisivulla.

Initial assignment:

Seeck H: Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus: Tampere 2008.

OR

Önnevik T: Ledarskapets grunder Organisationers hjärna. Studentlitteratur Ab: Lund 2010.

Contact teaching/essay literature:

Syväjärvi, A & Pietiläinen, V: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere University Press 2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0

Rissanen S & Lammintakanen J (eds.): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOYpro Oy: Helsinki 2017 (3rd edition).

Stenvall J & Virtanen P: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma: Tallinn 2012.

Virtanen, P., Laitinen, I., Stenvall, J. 2016. Street-level Bureaucrats as Strategy Shapers in Social and Health Service Delivery: Empirical Evidence from Six Countries. International Social Work, Vol 16 No. 3, pp. 1-14. DOI: 10.1177/0020872816660602.

Graded on a scale of 0 to 5 (0 = Fail, 1 = Passable, 2 = Satisfactory, 3 = Good, 4 = Very Good, 5 = Excellent)

Method 1

Contact teaching consisting of an initial assignment, lectures and a group examination. An initial assignment that introduces management literature to students will be completed at the beginning of the lectures and reviewed during teaching. In accordance with blended learning, the contact teaching consists of lectures and inquiring learning, realised as collaborative groupwork. Contact teaching ends with a group examination. The course will be given in two languages.

Method 2

Online course from the management study module of the Sosnet university network

Method 3

An essay based on the course literature on a topic chosen by the student: 1) prerequisities for the functioning of work communities in social work from the viewpoint of management theories; 2) the integration of social and healh care services – what is expected of management? OR 3) another topic chosen by the student