Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Syventävien opintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Soveltuvat kandiopinnot

Sosiolingvistiikan erikoistumis- ja metodiopintoja

Opiskelija syventää tietoaan unkarin kielen alueellisesta ja sosiaalisesta variaatiosta. Opiskelija osaa tunnistaa eri unkarinkielisten alueiden murteellisia piirteitä ja/tai sosiaalista vaihtelua.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojakso on mahdollista suorittaa kurssilla tai kirjatenttinä. Kurssia ei järjestetä joka vuosi.

Äänneopillisten ja leksikaalisten erojen tarkastelu ja analyysi sekä erikoissanaston omaksuminen.

J. Kiss, Társadalom és nyelvhasználat; Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény; J. Kiss, Magyar dialektológia; M. Kontra, Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon; G. Tolcsvai Nagy, A magyar nyelv stilisztikája.

Tuntiopetuksessa mm. pari- ja ryhmätöitä, tutustuminen unkarilaisiin digitaalisiin korpuksiin.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu loppukokeen sekä tunti- ja kotityöskentelyn arvioinnista tai kirjatentistä. Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi tai kirjatentti