Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.11.2019 at 09:00 - 6.12.2019 at 23:59

Timetable

Description

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen kurssi.

Avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Esitietovaatimuksena on kurssi Ohjelmistotekniikan menetelmät tai vastaavat tiedot.

Ohjelmistotuotantoprojekti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee ohjelmistoprosessin, erityisesti ketterän prosessin vaiheet

  • Tietää miten vaatimuksia hallitaan ketterässä ohjelmistotuotantoprosessissa

  • Ymmärtää suunnittelun, toteutuksen ja testauksen vastuut ja luonteen ketterässä ohjelmistotuotannossa

  • Ymmärtää ohjelmiston laadunhallinnan perusteet

  • Osaa toimia ympäristössä, jossa ohjelmistokehitys tapahtuu hallitusti ja toistettavalla tavalla

Toisen opiskeluvuoden syksy, kurssien Tietorakenteet ja algoritmit sekä Ohjelmistotekniikan menetelmät jälkeen.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa 2.

Ketterä ohjelmistotuotaprosessi, erityisesti Scrum. Ohjelmistojen vaatimusmäärittely. Ohjelmistojen suunnittelu. Ohjelmistojen laadunhallinta.

Kurssi perustuu laitoksella laadittuun materiaaliin.

Opiskelja tutustuu kurssin aiheisiin luennoilla ja perehtymällä itsenäisesti kurssimateriaaliin, oheislukemistoon ja esim. verkosta löytyvään lisämateriaaliin. Opiskelija syventää osaamistaan tekemällä muodoiltaan ja vaativuudeltaan vaihtelevia harjoitustehtäviä, mitä tuetaan ohjatuilla harjoitustilaisuuksilla.

Harjoitustehtävät, harjoitustyö ja kirjalliset kuulustelut otetaan arvostelussa huomioon. Kuulusteluilla on suurin vaikutus arvosanaan, mutta hyväksytty suoritus edellyttää myös ennalta ilmoitetun vähimmäismäärän tehtyjä harjoitustehtäviä sekä harjoitustyön hyväksyttyä suorittamista.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Kurssiin kuuluu luentoja, harjoituksia, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu. Harjoituksia voidaan tehdä itsenäisesti, pienryhmässä tai opettajan ohjaamassa tilaisuudessa. Osa harjoituksista on tietokoneella suoritettavia ohjelmointitehtäviä. Harjoitustilaisuuksissa on läsnäolovelvollisuus silloin, kun tilaisuuden muoto edellyttää sitä. Harjoitustyö tehdään pienryhmissä.

Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa erilliskokeella, jolloin siihen kuuluu ainoastaan kirjallinen kuulustelu.