Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 20.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 10.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 17.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 9.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 16.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 30.3.2020
16:15 - 17:45
Mon 6.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 20.4.2020
16:15 - 17:45
Mon 27.4.2020
16:15 - 17:45

Description

Opintojaksosta vastaa kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma.

Opintokokonaisuus, johon opintojakso kuuluu: maisteriohjelman syventävät opinnot (käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunta, ammattikääntäminen ja tulkkaus).

Pakollinen.

Opintojakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille.

Edellytetään vähintään 25 op aineopintoja kulloisenkin kieliparin toisessa kielessä (muussa kuin suomessa).

Opintojakso TRA-Y301 Johdatus käännös- ja tulkkaustieteeseen suoritettava viimeistään samaan aikaan tämän opintojakson kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ammattikääntämisestä prosessina ja käännöksestä prosessin tuloksena. Opiskelija osaa käyttää soveltuvia apuvälineitä ja tuottaa eri tekstilajeja ja -tyylejä edustavia käännöstekstejä, jotka ovat idiomaattisia ja kieliasultaan moitteettomia. Lisäksi hän osaa analysoida tekstejä kontrastiivisesti. Hän osaa perustella käännösratkaisujaan suullisesti ja/tai kirjallisesti ja hänellä on hyvät tiedot kohdekielen oikeakielisyydestä sekä kielen- ja tekstinhuollosta. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa kääntäjän kompetenssien eri osa-alueilla. Opiskelija osaa ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä itsenäisesti muokata tekstejään palautteen perusteella.

Maisteriopintojen ensimmäinen vuosi. Järjestäminen vaihtelee kieliparin mukaan, yleensä syyslukukausi, periodit 1 ja 2.

Opintojaksolla omaksutaan kääntäjän kieli-, kulttuuri-, tiedonhaku- ja teknisiä kompetensseja käytännön harjoitusten kautta. Opintojaksolla käännetään eri aihepiirejä, tekstilajeja ja -tyyppejä edustavia tekstejä kohdekieleen, jonka oikeakielisyyteen sekä kielen- ja tekstinhuoltoon kiinnitetään erityisesti huomiota. Työskentelyssä painotetaan myös tekstianalyysin, käännösteorioiden perusasioiden ja monipuolisen tiedonhaun soveltamista ongelmanratkaisuun ja tutustutaan kääntämisen teknisiin apuvälineisiin.

Sovitaan kursseittain ja vuosittain.

Käännösharjoitusten tekeminen itsenäisesti ja ryhmissä. Opettajan suullinen ja kirjallinen palaute ja vertaispalaute. Käännösharjoitusten ja -prosessien reflektointi.

Jatkuva arviointi ja palaute. Arviointi perustuu tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen kokonaisuutena ja se sidotaan kunkin kurssin alussa läpikäytyihin tavoitteisiin.

Asteikko 0 - 5.

Lähiopetus.
Pakolllinen läsnäolo.