Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 6.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.1.2020
16:15 - 17:45
Tue 4.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 11.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 18.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 25.2.2020
16:15 - 17:45
Tue 10.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 17.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 24.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 31.3.2020
16:15 - 17:45
Tue 7.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 21.4.2020
16:15 - 17:45
Tue 28.4.2020
16:15 - 17:45

Other teaching

14.01. - 25.02.2020 Tue 16.15-17.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 16.15-17.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 16.15-17.45
Laura Vuorinen
Teaching language: English, Finnish
14.01. - 25.02.2020 Tue 16.15-17.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 16.15-17.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 16.15-18.45
Meri Päivärinne
Teaching language: Finnish, French
14.01. - 25.02.2020 Tue 16.15-17.45
10.03. - 07.04.2020 Tue 16.15-17.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 16.15-17.45
Tuija Kinnunen, Laura Vuorinen
Teaching language: German, Finnish
14.01. - 25.02.2020 Tue 16.15-17.45
09.03. - 06.04.2020 Mon 10.15-11.45
20.04.2020 Mon 10.15-11.45
27.04.2020 Mon 09.15-11.45
Päivi Kuusi, Laura Vuorinen
Teaching language: Finnish, Russian

Description

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Jakso on vaihtoehtoinen opintojakso maisteriohjelman syventävissä opinnoissa (A. Käännös- ja tulkkausviestintä - Käännös- ja tulkkausasiantuntijuuden syventäminen).

Opintojakso on tarjolla vain kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille

Ammattikääntämisen ja -tulkkauksen kokonaisuus.

Oikeuden kieli, kääntäminen ja tulkkaus

Julkishallinnon tekstien kääntäminen

Oikeusalan tekstien kääntäminen I

Oikeusalan tekstien kääntäminen II

Opiskelija tuntee auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain (1231/2007) sekä auktorisoiduista kääntäjistä annetun asetuksen (1232/2007).

Opiskelija erittelee analyysi- ja ongelmanratkaisutilanteessa, minkälainen toiminta on edellä mainittujen säännösten mukaista toimintaa. Lisäksi hän osoittaa tietävänsä, mitkä muut säännökset määrittävät auktorisoidun kääntäjän toimintaa. Opiskelija osaa määritellä auktorisoidun toiminnan kannalta keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet sekä arvioida luotettavasti erilaisten ratkaisujen eettisyyttä ja toimivuutta käytännön tilanteissa.

Työkielikohtaisissa harjoituksissa opiskelija osoittaa toimivansa auktorisoituja kääntäjiä koskevan lain ja asetuksen mukaisesti käännöstoimeksiantoja hoitaessaan. Hän ottaa työssään huomioon laillisesti pätevien käännösten laadintaa ohjaavat ammattiyhteisön säännöt. Hän osoittaa hallitsevansa auktorisoidun kääntäjän toiminnan kannalta keskeisten asiakirjalajien kääntämisen. Opiskelija myös osoittaa auktorisoidun kääntämisen kannalta riittävää ammattitaitoa siten kuin auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteissa edellytetään.

Maisteriopintojen 2. vuosi. Järjestäminen riippuu kieliparista; joka vuosi tai joka toinen vuosi

Opintojakson alkuosassa perehdytään auktorisoiduista kääntäjistä annettuun lakiin (1231/2007) ja asetukseen (1232/2007). Lisäksi perehdytään auktorisoidun kääntäjän ammattitaitovalmiuksiin, auktorisoidun kääntäjän ammattirooliin ja toimintaan, eettisiin periaatteisiin sekä laillisesti pätevien käännösten laadintaan liittyviin vaatimuksiin ja ohjeisiin, kuten Apostille-käytäntöön. Opintojakson aikana pohditaan asiakirjan käsitettä ja asiakirjoja koskevien säännösten merkitystä. Opintojakson aikana käsitellään auktorisoidun kääntäjän tehtävien edellyttämiä apuvälineitä ja toimintatapoja.

Opintojakson loppuosassa harjoitellaan laillisesti pätevien käännösten laatimista työkielisuunnan kannalta keskeisten asiakirjalajien avulla.

Pakollinen kirjallisuus:

Laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007)

Asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007)

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet (Määräykset ja ohjeet OPH 2012:40) ja perusteiden liitteessä 2 mainitut säädökset ja määräykset.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Laillisesti pätevien käännösten laatimisohjeet (2015 tai uudempi)

Suositeltava kirjallisuus:

Mäntyranta, Heli & Tuija Kinnunen 2015. Auktorisoitu kääntäminen. Teoksessa Aaltonen, Sirkku & Nestori Siponkoski & Kristiina Abdallah (toim.) Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään. Gaudeamus. Sivut 219−233.

Luennot ja käännösharjoitukset.

Käännöskokeen arvioinnissa hyödynnetään kulloinkin voimassa olevia Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävien arviointiperusteita.

Arviointi asteikolla 0 - 5.

Opintojakson alkuosa toteutetaan luentokurssina, jonka päätteeksi järjestetään kirjallinen koe (lainsäädännön tuntemusta ja kääntäjän ammattikäytänteitä testaava monivalintatehtävä). Opintojakson loppuosa toteutetaan harjoituskurssina, jolla harjoitellaan laillisesti pätevien käännösten laatimista. Harjoituskurssin päätteeksi järjestetään kieli- ja kääntämistaitoa mittaava käännöskoe. Kirjallinen koe ja käännöskoe on kumpikin suoritettava vähintään arvosanalla 4, jotta ne katsotaan hyväksytyksi sillä tasolla, jota auktorisoidun kääntäjän oikeuksien myöntäminen korkeakoulututkinnon perusteella edellyttää. Kokeista keskiarvoksi vähintään arvosanan 4 saaneet opiskelijat saavat opintojaksosta merkinnän nimellä Auktorisoitu kääntäminen I. Muiden suoritus merkitään rekisteriin nimellä Laki ja hallinto: projekti.

Auktorisoitu kääntäminen I suoritetaan suomeen päin (tai ruotsiin)

Pakollinen läsnäolo.