Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.12.2017 at 12:00 - 16.2.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 8.1.2018
08:15 - 10:00
Tue 9.1.2018
10:15 - 11:45
Wed 10.1.2018
10:15 - 11:45
Thu 11.1.2018
10:15 - 11:45
Fri 12.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 15.1.2018
08:15 - 10:00
Thu 18.1.2018
10:15 - 11:45
Fri 19.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 22.1.2018
08:15 - 10:00
Thu 25.1.2018
10:15 - 11:45
Fri 26.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 29.1.2018
08:15 - 10:00
Fri 16.2.2018
10:15 - 12:45

Description

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• tuntee länsimaisen aatehistorian, filosofian ja etiikan keskeiset näkökulmat erityisesti suhteessa teologiaan ja uskonnontutkimukseen liittyviin kysymyksiin

• kykenee erottelemaan erilaisia uskonnon, filosofian ja tieteen välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä

• tietää tieteellisen tiedon tunnusmerkit ja kykenee erottamaan tieteellisen tiedon ei-tieteellisestä tiedosta

• osaa selittää keskeisiä teologisen ja uskontoa koskevan tutkimuksen termejä ja käsitteitä ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa analyysitehtävissä

• osaa vertailla teologisen ja uskontoa koskevan tutkimuksen metodologisia lähestymistapoja toisiinsa ja osaa sijoittaa niitä laajempaan humanistisen tutkimuksen kenttään.

Sisältö

- Länsimaisen filosofian ja etiikan keskeiset suuntaukset antiikista nykypäivään ja niiden suhde teologiaan

- Teologisen tutkimuksen ja uskonnontutkimuksen luonne ja kriteerit sekä niitä koskevat metodologiset ja tieteenfilosofiset kysymykset

Opintojaksossa on kaksi mahdollista suoritustapaa. Niihin ilmoittaudutaan erikseen, mutta molemmille suoritustavoille on yhteinen Moodle-alusta. Suoritustapojen yhteiset rästitentit ovat tiedekuntatenteissä: 22.3.2018 ja 20.4.2018. Näihin kaikkiin tulee ilmoittautua.

a) Varsinainen suoritustapa: Luennot, analyysiharjoitus, kirjallisuutta koskevat tehtävät

Esa Saarinen, Filosofian historia huipulta huipulle, 419s

Niiniluoto & Haaparanta: Johdatus tieteelliseen ajatteluun (sivut 5-61, 97-162)

Luomanen (toim.), Teologia johdatus tutkimukseen (Luennoitsijan kanssa sovittavat osat.)

a) Kirjalliset tehtävät ja luentotentti arvioidaan asteikolla 0–5.

Analyysitehtävän arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ilmoitetaan kurssin Moodle-sivulla.

a) Kurssi suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, lukemalla annettu kirjallisuus ja tekemällä annetut tehtävät. Tentissä vastataan luentoja ja kirjallisuutta koskeviin kysymyksiin sekä tehdään analyysitehtävä. Luennoista annetaan esimerkkitenttikysymyksiä. Tentti järjestetään luentosarjan viimeisellä kerralla 16.2.2017 (Aurora, aud 230), ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Rästitentit, joihin ilmoittaudutaan, ovat tiedekuntatenteissä: 22.3.2018 ja 20.4.2018.