Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.10.2018 at 12:00 - 22.10.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 29.10.2018
09:15 - 11:45
Mon 19.11.2018
09:15 - 11:45
Mon 26.11.2018
09:15 - 11:45
Mon 3.12.2018
09:15 - 11:45
Mon 28.1.2019
08:15 - 11:45
Mon 4.2.2019
08:15 - 11:45
Mon 11.2.2019
08:15 - 11:45
Mon 18.2.2019
08:15 - 11:45
Mon 25.2.2019
08:15 - 11:45

Description

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija:

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa käsitellään kansalaistoimintaan osallistumista ja sen mahdollisuuksia osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvän (kaupunki)elämän edistämisessä. Proseminaarissa painottuvat erityisesti uskontotieteen ja käytännöllisen teologian lähestymistavat.

Proseminaari toteutuu yhteistyössä Helsingin diakonissalaitoksen (HDL) johtaman verkostohankkeen kanssa, jossa HDL, Helsingin kaupunki, Helsingin seurakuntayhtymä ja useat järjestöt luovat yhteisiä toimintatapoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin, osallistumisen ja myötätuntoisen kaupunkikulttuurin edistämiseksi Helsingissä kansalaistoiminnan keinoin. Hankkeen tavoite on, että mahdollisimman moni Helsingissä asuva löytää merkityksellistä tekemistä, ja saa mahdollisuuden osallistua ja toimia itselleen ja yhteisölle tärkeiden ongelmien ratkaisijana tai unelmien toteuttajana.

Tutkielmissa voidaan tarkastella kansalaistoimintaan ja osallistumiseen liittyviä normeja, opetusta, ajattelua ja toimintaa kaupunkikontekstissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus ja heitä rohkaistaan nivomaan tutkielmansa HDL:n hankkeeseen tai siihen osallistuvien ihmisten ja organisaatioiden toimintaan.

Proseminaarissa hyödynnetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tutkimus- ja viestintätaitoja ja syvennetään niitä. Opintojaksoon sisältyy myös tiedonhankintaopintoja (1 op). Opiskelija tekee proseminaarin yhteydessä kanditutkielman

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Suositellaan, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson TUK-2305 Eletty uskonnollisuus tutkimuskohteena, mikä kurssi on käytännöllisen teologian oppialaosaamista ja metodisia taitoja laajentava opintojakso. TUK-2305 suositellaan opiskeltavaksi käytännöllisen teologian proseminaariopintojen aikana.