Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 12:00 - 16.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 23.4.2020
09:00 - 12:00
Thu 7.5.2020
09:00 - 12:00
Mon 11.5.2020
09:00 - 12:00
Thu 14.5.2020
09:00 - 12:00
Mon 18.5.2020
09:00 - 12:00
Wed 20.5.2020
09:15 - 11:45
Mon 25.5.2020
09:00 - 12:00
Wed 27.5.2020
09:15 - 11:45

Conduct of the course

Koronatilanteesta johtuen kurssi järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Luento-opetusta annetaan näillä näkymin Zoomin kautta.

Kurssi sisältää todennäköisesti enemmän itsenäistä opiskelua kuin mitä oli ennalta suunniteltu.

Tenttiä ei järjestetä, vaan suoritustapana on kurssin aikana palautettavia tehtäviä ja kurssin lopuksi palautettava oppimispäiväkirja/essee.

Tarkempia tietoja annetaan lähempänä kurssin alkamista.

Description

Kurssi sopii kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita latinankielisten tekstien lukemisesta ja haluavat harjoittaa tekstinlukutaitojaan. Pohjatietoina kurssille vaaditaan latinan alkeis- ja jatkokurssi (yht. 10 op) tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa arvioida latinan kielen merkitystä länsimaisen sivistyksen historiassa antiikista aina nykypäivään asti

- tuntee, ymmärtää ja osaa analysoida erilaisia latinankielisiä, erityisesti teologisia, lähteitä ja tekstityyppejä

- osaa hyödyntää alkuperäislähteitä tutkimuksessaan ja viitata niihin asianmukaisesti

- tuntee ja osaa käyttää erilaisia apuneuvoja latinankielisten lähteiden tutkimisessa

Opiskelija perehtyy erityyppisiin ja -aikaisiin latinankielisiin (teologisiin) lähdeteksteihin. Hän pyrkii saamaan selkoa alkutekstistä apuvälineiden, kuten sanastojen, kieliopin, verkkotyökalujen ja myös käännösten avulla, ja asettaa tekstin historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa.

Opintojakson voi suorittaa ainoastaan osallistumalla opetukseen. Opetus järjestetään intensiivisenä luentokurssina, johon kuuluu oheislukemistoa ja -tehtäviä. Yksityiskohtaiset suoritustapaa ja kirjallisuutta koskevat ohjeet määritellään opetusohjelmassa, kulloinkin tarjottavan kurssin yhteydessä.

Opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä eikä esseenä.

Opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointiin vaikuttavat kotitehtävät, aktiivisuus luennoilla sekä omasta lähdetekstistä laadittu ”minitutkielma”.

- luennot noin 24 tuntia

- kotitehtävät

- oheislukemisto

- työskentely valitun lähdetekstin parissa: käännös ja konteksti

Kurssilla käsitellään valikoima tekstiotteita ja niihin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Kyseeseen voivat tulla esim. historiankirjoitus, lakitekstit ja asiakirjat, kirjeet, kommentaarit, saarnat, kirkkoisien kirjoitukset, liturgiset tekstit sekä teologinen ja muu akateeminen kirjoittaminen. Opiskelijat voivat tuoda käsittelyyn tutkimukseensa tai muihin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyviä tekstejä, joten kurssisisältö määräytyy pitkälti opiskelijoiden intressien mukaan.

Luentojen, kotitehtävien ja oheislukemiston lisäksi kukin opiskelija työskentelee intensiivisemmin yhden lähdetekstin parissa selvittämällä sen taustat ja laatimalla siitä käännöksen, joka palautetaan Moodleen ja jota käsitellään yhteisesti luennolla.

Kurssi korvaa opintojakson Latinan erityiskurssi jatko-opiskelijoille (5 op).

Jatko-opiskelijat perehtyvät erityisesti oman tutkimuksensa kannalta keskeisiin latinankielisiin lähteisiin. Ne jatko-opiskelijat, joilla ei ole kurssille vaadittavia latinan pohjatietoja, suorittavat kurssin valvovan professorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Jatko-opiskelijat voivat korvata kurssin myös latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden opinnoilla.