Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.3.2020 at 08:00 - 6.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Heprea II kurssin opiskelijat.

Kurssi edellyttää heprea I:n taidot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa.

Zoom-tentti

Luennot (57 t) pidetään ryhmissä. Opetus toteutetaan yhdessä periodissa sisältäen 18 opetuskertaa (sisältää tentin). Heprean opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Läsnäolo tarkistetaan joka kerta. Kurssin aikana sallitaan neljä poissaoloa. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen tunnin aiheesta puolen sivun mittaisen tiivistelmän käsitellystä kielioppiasiasta ja siihen liittyvän kirjan harjoituksen kieliopillisen analyysin. Tarkemmat ohjeet annetaan luennolla.

Jos opiskelija perustelluista syistä ei voi osallistua kontaktiopetukseen, hänen on anottava vastuuopettajalta erivapautta. Anomuksessa on esitettävä erivapauden perustelu ja suunnitelma opiskeluaikataulusta. Tentti on suoritettava muun ryhmän mukana tai ilmoitettuina tenttipäivinä. Kurssi suoritetaan lopputentillä. Tentissä tehtävänä on kääntää katkelmia hepreasta suomeen sekä analysoida joidenkin katkelmissa esiintyvien sanojen muoto, tunnistaa katkelman sisältämiä kieliopillisia rakenteita ja esim. selittää kyseisen tekstin kääntämiseen liittyviä ongelmia. Tentissä saa käyttää Liljeqvistin sanakirjaa edellyttäen, että siihen ei ole tehty muita merkintöjä kuin alleviivauksia. Sanakirjat tarkistetaan tentin alussa. Muiden apuneuvojen käyttö on kielletty.

Oppikirjana käytetään teosta A. Aejmelaeus - J. Jokiranta - J. Pakkala - K. Valkama, Ihan täyttä hepreaa. Raamatun heprean oppikirja (2015). Lisäksi hyödynnetään Raamatun heprean monimuoto-oppimisympäristöä Hemmoa, joka sisältää mm. vuorovaikutteisia harjoituksia (http://www.helsinki.fi/teol/pro/kielet/hemmo/index.html). Hyödyllisiä apuneuvoja ovat Matti Liljeqvist, Heprea-suomi, aramea-suomi Vanhan testamentin sanakirja (2004) tai Matti Liljeqvist, Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja (2010, uudistettu laitos), Harviainen T. - Sollamo R. (toim.), Raamatun heprean lukemisto (2009, 2. uudistettu laitos) ja Mika Aspinen, Raamatun heprean kielioppi (2011).

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.