Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 12.12.2019
09:00 - 12:00

Description

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kreikan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys kreikan kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Hän ymmärtää kreikan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee kreikan kielen perusteet ja Uuden testamentin perussanastoa sekä ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Uuden testamentin tieteellisiä kommentaareja. Opiskelija saavuttaa valmiudet siirtyä kreikan perusopintojen toiseen vaiheeseen.

Kurssi sisältää Uuden testamentin kreikan muoto- ja lauseopin alkeet harjoituksineen.

Oppikirjana käytetään teosta J. Kiilunen-R. Hakola, Alfasta alkuun. Johdatus Uuden testamentin kreikkaan (3., uudistettu painos) sekä hyödynnetään verkkomateriaaleja, muun muassa UT:n kreikan monimuoto-oppimisympäristöä Kamua ja sen vuorovaikutteisia harjoituksia. Linkki Kamuun löytyy kurssin moodle-sivulta.

Kurssin lopputenttiin sisältyy kielioppitehtäviä ja pieniä käännöstehtäviä, jotka edellyttävät kieliopin ja oppikirjan perussanaston hallintaa. Ryhmäkohtaisesti voidaan lisäksi sopia muita suoritusta täydentäviä tehtäviä (esim. sanakokeita). Tentissä ei saa käyttää sanakirjaa

Opintojakson arvosana määräytyy lopputentistä saadun arvosanan mukaan. Sanakokeet ja muut lisätehtävät sekä tuntiaktiivisuus voivat korottaa arvosanaa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Luennot (57 t) pidetään ryhmissä. Opetus toteutetaan ensimmäisen ja toisen periodin aikana.

Kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Tämä tarkoittaa, että kurssin aikana poissaoloja kontaktiopetuksesta sallitaan ainoastaan kaksi. Läsnäolo kontrolloidaan joka kerran. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija tekee opettajan kanssa sovitun oppimistehtävän.

HUOM: Jos opiskelija erityisen painavista syistä voi osallistua ryhmänsä kontaktiopetukseen vain harvoin tai ei lainkaan, hänen on tehtävä asiasta vastuuopettajalle perusteltu anomus. Anomuksessa on esitettävä paitsi erivapauden perustelu myös suunnitelma suoritusaikataulusta. Myös erivapautta hakevan on ilmoittauduttava johonkin opetusryhmään, ja erivapautta koskeva anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Anomuslomake löytyy kurssin moodle-sivulta, jonne on pääsy kaikille kurssille ilmottautuneille.

Kaikille kreikan ryhmille on yhteinen aloitusluento (ks. aikataulu alla). Myös

lopputentti on kaikille ryhmille yhteinen.