Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 12.12.2019
09:00 - 12:00

Description

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee latinan kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys latinan kielen luonteesta ja latinan vaikutuksesta nykykieliin. Hän ymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun muodostumisessa. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä latinan jatkokurssille.

Kurssi sisältää latinan muoto- ja lauseopin alkeet harjoituksineen.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana on ensisijaisesti lopputentin arvosana. Lopputentissä testataan opiskelijan kykyä tunnistaa latinan sanamuotoja ja hahmottaa kielen rakenteita, sekä hallita sanastoa. Opiskelija soveltaa oppimaansa ratkaisemalla kieliopillisia tehtäviä sekä laatimalla käännöksen ennalta ilmoittamattomasta tekstistä. Opiskelijoiden kanssa voidaan yhteisesti sopia, millainen painoarvo muille tehtäville mahdollisesti annetaan arvosanan muodostumisessa. Opiskelijan aktiivisuus luennoilla voi korottaa arvosanaa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Kontaktiopetus (57 t, sis. tentin) järjestetään ryhmissä. Ryhmä 1 on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Latinan opetus toteutetaan yleensä kahden periodin ajalla.

Kotitehtävien tekemiseen on varattava lähtökohtaisesti saman verran aikaa kuin kontaktiopetukseen.

Latinan opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Läsnäolo tarkistetaan joka kerta. Kurssin aikana poissaoloja kontaktiopetuksesta sallitaan yhteensä neljä. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen opetuskerran aiheesta tiivistelmän. Myös läksyryhmässä (ks. alla) voi korvata luentopoissaoloja. Tarkemmat ohjeet annetaan luennoilla ja kurssin Moodle-alustalla.

Huom.! Jos opiskelija erityisen painavista syistä ei voi osallistua säännöllisesti tai lainkaan kontaktiopetukseen, hänen on tehtävä asiasta opettajalle perusteltu erivapausanomus. Anomuslomake on saatavissa opettajalta. Anomuksessa on esitettävä paitsi erivapauden perustelu myös suunnitelma suoritusaikataulusta. Anomuksen perusteella sovitaan opiskelijan opiskeluohjelma ja harjoitukset. Myös erivapautta hakevan on ilmoittauduttava johonkin opetusryhmään, ja erivapautta koskeva anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista.

Kurssiin kuuluu lopputentti sekä sanakoe, jotka on suoritettava hyväksyttävästi. Osasuoritukset ovat voimassa ainoastaan loppukertauksen viimeiseen suoritusmahdollisuuteen asti.

Lopputentti kaikkien ryhmien opiskelijoille maanantaina to 28.11.2019 klo 9.00-12.00, Porthania PIII.