Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.1.2020 at 08:00 - 11.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Latina I

Mikäli alkeiskurssia ei ole suoritettu samana lukuvuonna, opiskelijan täytyy osoittaa hallitsevansa alkeiskurssin tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa.

Kurssi sisältää latinan keskeisen muoto- ja lauseopin harjoituksineen sekä eriaikaisia ja -tyylisiä lukutekstejä.

Kontaktiopetus (57 t, sis. tentin) järjestetään ryhmissä.

Latina II:n opetus toteutetaan yleensä kahden periodin ajalla.

Kotitehtävien tekemiseen on varattava lähtökohtaisesti saman verran aikaa kuin kontaktiopetukseen.

Latinan opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Läsnäolo tarkistetaan joka kerta. Kurssin aikana poissaoloja kontaktiopetuksesta sallitaan yhteensä neljä. Jos poissaolojen määrä ylittää sallitun, opiskelija laatii kyseisen opetuskerran aiheesta tiivistelmän. Myös läksypiirissä (ks. alla) voi korvata luentopoissaoloja. Tarkemmat ohjeet annetaan luennoilla ja kurssin Moodle-alustalla.

Huom.! Jos opiskelija erityisen painavista syistä ei voi osallistua säännöllisesti tai lainkaan kontaktiopetukseen, hänen on tehtävä asiasta opettajalle perusteltu erivapausanomus. Anomuslomake on saatavissa opettajalta. Anomuksessa on esitettävä paitsi erivapauden perustelu myös suunnitelma suoritusaikataulusta. Anomuksen perusteella sovitaan opiskelijan opiskeluohjelma ja harjoitukset. Myös erivapautta hakevan on ilmoittauduttava johonkin opetusryhmään, ja erivapautta koskeva anomus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista.

Kurssiin kuuluu lopputentti sekä sanakoe ja/tai suppeampi muoto- ja lauseopin tehtävä, jotka on suoritettava hyväksyttävästi. Osasuoritukset ovat voimassa ainoastaan loppukertauksen viimeiseen suoritusmahdollisuuteen asti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Lopputentissä saa käyttää sanakirjaa, kielioppikirjaa ja luentomuistiinpanoja. Lopputentissä testataan opiskelijan kykyä hahmottaa kielen rakenteita, ymmärtää lukemansa ja käyttää apuvälineitä. Opiskelija soveltaa oppimaansa laatimalla käännöksen ennalta ilmoittamattomasta tekstistä ja analysoimalla sen sanamuotoja ja sisältöä.

Opintojakson arvosana on ensisijaisesti lopputentin arvosana. Opiskelijoiden kanssa voidaan yhteisesti sopia, millainen painoarvo muille tehtäville mahdollisesti annetaan arvosanan muodostumisessa. Opiskelijan aktiivisuus luennoilla voi rajatapauksessa korottaa arvosanaa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.