Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Uskonto, tieteet ja evoluutio -kurssin osallistujat.

  • Opiskelija tunnistaa tieteen, teologian ja uskontojen suhteen hahmottamiseen käytettävät perusmallit ja niiden perustelut.
  • Opiskelija kykenee yhdistämään ja vertailemaan eri oppialoilta nousevia käsityksiä tieteiden, teologian ja uskontojen suhteesta.
  • Opiskelija osaa arvioida ja vertailla viimeaikaisia luonnontieteellisiä ja käyttäytymistieteellisiä näkökulmia uskontoihin ja teologiaan.
  • Opiskelija osaa analysoida populaareja, tieteen ja uskontojen suhteisiin liittyviä tekstejä tutkimuksen valossa ja tulkita niitä monitieteisessä viitekehyksessä.

Luentokuulustelun rästitentti

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentoihin, luentojen aikana järjestettäviin harjoitustehtäviin ja kirjalliseen tehtävään, joka palautetaan kurssin päätyttyä. Luennot voi korvata kirjatentillä tai kirjallisella tehtävällä vastuuopettajan kanssa sopimuksen mukaan.

Arviointiskaala on 0-5. Kokonaisarvosanasta 50% määritetään luennoilla tehtävien harjoitustehtävien (tai kirjatentin) perusteella ja 50% kirjallisen tehtävän perusteella. Kirjallisen tehtävän kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka opiskelija kykenee yhdistelemään tietoa eri oppialoilta ja tunnistamaan julkisessa keskustelussa esiintyviä malleja tieteen ja uskonnon suhteesta.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Kurssin poikkitieteellisyyttä tuetaan vierailevilla luennoitsijoilla eri oppialoilta (uskontotiede, eksegetiikka, uskonnonfilosofia). Luentoihin sisältyy myös lukutehtäviä ja osallistumista ryhmätyöskentelyyn. Kirjallisen tehtävän tarkoituksena on soveltaa kurssin sisältöjä julkiseen keskusteluun. Ensin opiskelijat yhdessä opettajan kanssa etsivät populaareja tekstejä (sanomalehtiartikkeleita, suurelle yleisölle tarkoitettua kirjallisuutta, jne.) tieteiden ja uskontojen suhteista. Tämän jälkeen kukin opiskelija valitsee yhden tekstin, analysoi sitä kurssilla esitellyin välinein ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen.