Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
13:15 - 16:45
Thu 30.1.2020
12:15 - 16:45
Thu 6.2.2020
12:15 - 16:45
Thu 13.2.2020
12:15 - 16:45

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tulkita työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja verkottua työelämään teologisen alan asiantuntijana
  • tunnistaa oman toimintansa merkityksen suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin
  • tunnistaa asiantuntijaidentiteettinsä sekä oman vastuunsa sen kehittämisessä
  • tunnistaa asiantuntijuuteensa liittyvän eettisen vastuun

Opintojen 4. vuosi

Opiskelija tarkastelee osaamistaan suhteessa valitsemaansa työelämän sektoriin. Hän harjoittelee osaamisensa markkinoimista ja hakee itsenäisesti työelämäjaksolle. Hän laatii tavoitteet työelämäjakson oppimiselleen.

Opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena (yhteensä 20 tuntia). Kurssilla on läsnäolovelvoite (painavista syistä johtuva yksi poissaolokerta on korvattavissa). Opintojakson teemoja ovat: työelämän mahdollisuuksien tunnistaminen, oman ja teologisen osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen. Opiskelija osallistuu ryhmäopetukseen ja tekee itsenäisiä tehtäviä sekä ryhmätehtäviä.

Opintojaksolla laaditaan osaamisportfolio. Opintojakson pienryhmät saavat kurssitehtävänä teeman, jonka työstämisessä he hyödyntävät Helsingin yliopiston julkaisemaa Opas projektityöskentelyyn. Luettavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160099/Opas_projektity%C3%B6skentelyyn_2016.pdf?sequence=1.

Opintojaksolla hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä kurssitehtävien tekemisessä ja niiden arvioimisessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat opiskelijan itsearviointi sekä opettajan arviointi opiskelijan tehtävistä ja opiskelijan ryhmätoiminnasta suoriutumisesta.

Opintopistekuormittavuus:

Kirjallisuus, yksilö- ja ryhmätehtävät: 1 op

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja tapaamisiin valmistautuminen: 1 op.

Opetus järjestetään 2 kertaa vuodessa (I ja III periodi). Opintojakso suoritetaan ennen työelämäjaksolle hakeutumista.

Maria Buchert

Opintojakso suoritetaan ennen työelämäjaksolle (TUM-402) hakeutumista.