Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 15.1.2020
10:15 - 14:45
Wed 22.1.2020
08:15 - 09:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 14:45
Wed 29.1.2020
08:15 - 13:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 13:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 13:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 13:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 13:45

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

TUK-450 ja TUK-451.

Opiskelijalla on perustiedot ja -taidot jumalanpalveluselämästä, uskontokasvatuksesta ja auttavasta kohtaamisesta. Niiden avulla hän kykenee ohjatusti toimimaan kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen ydinosaamisalueen tehtävissä työelämäjaksolla.

Opiskelija tuntee luterilaisen jumalanpalveluksen pääpiirteet, kehityksen, keskeisen teologisen sisällön ja nykykäytännön liturgiikan ja homiletiikan osalta. Hän tuntee messun rakenteen, ymmärtää tradition ja kontekstuaalisuuden välisen vuorovaikutuksen, osaa arvioida jumalanpalveluksen ja kulttuurin välistä suhdetta sekä tiedostaa jumalanpalveluksen yhteisöllisen luonteen merkityksen. Hän tuntee uskonnollisen puheviestinnän lainalaisuuksia ja ymmärtää viestinnän vuorovaikutuksellisen luonteen. Hän tunnistaa uskonnollisen rituaalin merkityksen ihmisen elämän käännepisteissä ja tietää tavanomaisten kasuaalitoimitusten sisällön. Hän on valmistautunut soveltamaan oppimaansa näissä tehtävissä.

Opiskelija tuntee uskonnollisten yhteisöjen antamia opetus-, ohjaus- ja kasvatustilanteita ja valmistautuu soveltamaan oppimaansa. Hän ymmärtää erilaisten ympäristöjen, työtapojen ja vuorovaikutuksen merkityksen oppimisprosesseissa ja -ohjaustyössä. Opiskelija osaa suunnitella opetus-, ohjaus- ja kasvatustilanteen. Hän ymmärtää tavoitteiden, suunnittelun ja arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Hän osaa perustella opetus- ja kasvatustilanteeseen valittujen sisältöjen ja opetusmenetelmien soveltuvuuden.

Opiskelija tuntee kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen auttavan kohtaamisen tapoja ja osaa soveltaa osaamistaan näissä tehtävissä. Opiskelija ymmärtää auttavan kohtaamisen eri muotoja ja niihin liittyviä taustateorioita. Hän kykenee soveltamaan teologista ja psykologista tietämystä sielunhoidossa ja osaa arvioida kohtaamistyössä kehittymisen keskeisiä ulottuvuuksia. Opiskelija ymmärtää auttavann kohtaamiseen liittyvien taitojen (kohtaaminen, kuunteleminen, tunteiden tunnistaminen ja vastaanottaminen) merkityksen ja on valmentautunut käyttämään niitä työelämäjaksolla.

Opintojen 4. vuosi (maisterivaiheen 1. vuosi).

Opiskelija tunnistaa ja jäsentää osaamistaan suhteessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun uskonnollisen yhteisön edellyttämään perustason ydinosaamiseen. Hän saa riittävät perusvalmiudet jumalanpalveluselämästä, uskontokasvatuksesta ja auttvasta kohtaamisesta voidakseen syventää osaamistaa ja reflektoida tietojaan ja taitojaan suhteessa käytännön työelämään edessäolevalla ohjatulla työelämäjaksolla.

Kurssi järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (I ja III periodissa).

Kurssiin kuuluu luentoja (34 tuntia), kirjallisuutta ja oppimistehtäviä yksin ja pienryhmissä. Kirjallisuutena käytetään kirjaa Hulmi: Pyhän säikeitä sekä luentojen yhteydessä annettavaa kirjallisuutta.

Kurssin opiskelijamäärä on enintään 50 opiskelijaa.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kurssiin kuuluvat oppimistehtävät, joita tehdään sekä yksilötyöskentelynä että tiimeinä, sekä luentojen yhteydessä että kokoontumisten välillä. Kurssiin kuuluu muun muassa luentojen välillä tehtäviä havainnointi- ja reflektointitehtäviä jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista sekä sekä kirjallisten suunnitelmien, itsereflektioiden ja harjoitteiden tekemistä jumalanpalveluselämän, auttavan kohtaamisen sekä opetuksen ja kasvatuksen alalla yksilötehtävinä ja tiimitehtävinä. Opetuskertojen välillä tehtyjä tehtäviä jatkotyöstetään ja niistä annetaan palautetta kontaktiopetuksessa. Kurssin lopuksi opiskelijat tekevät tiimeittäin päättävän oppimistehtävän, jossa hyödynnetään kaikkia kurssilla olleita osioita (jumalanpalvelus, auttava kohtaaminen, opetus ja kasvatus). Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn, oman tiimin työskentelyyn ja koko ryhmän yhteiseen työskentelyyn.

Perustellusta ja painavasta syystä opiskelija voi olla poissa yhden opetuspäivän. Osittainen poissaolo yhdeltä opetuskerralta ei ole sisällöllisistä syistä johtuen mahdollista. Poissaolo sovitaan hyvissä ajoin opettajan kanssa. Äkillisissä sairaustapauksissa yhteys opettajaan otetaan olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman pian. Poissaolo korvataan opettajan antamilla tehtävillä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kurssi järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (I ja III periodissa).

Sini Hulmi