Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 12:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 14.2.2020
12:15 - 15:45

Other teaching

25.09.2019 Wed 16.15-17.45
Timo Åvist
Teaching language: Finnish
04.11.2019 Mon 14.15-17.45
Maria Buchert, Johanna Lumijärvi, Aura Nortomaa
Teaching language: Finnish
14.02.2020 Fri 12.15-15.45
Maria Buchert, Sini Hulmi, Aura Nortomaa
Teaching language: Finnish
17.01.2020 Fri 09.15-11.45
Sini Hulmi
Teaching language: Finnish

Material

Luennon alkuosan diat (yleiset ohjeet)
Jp-elämän diat
Messu suunnittelemisen avuksi kaavio (jos haluaa käyttää)

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

TUM-411

Opiskelija soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtävissä. Hän tunnistaa teorian ja käytännön vuorovaikutuksen ja teologisen asiantuntijuuden merkityksen käytännön työelämälle. Hän asettaa itselleen oppimistavoitteita asiantuntijuutensa kehittämistä varten erityisesti jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja auttavan kohtaamisen alueilla.

Opintojen 4. vuosi (maisterivaiheen 1. vuosi).

Opiskelija suorittaa ohjatun työelämäjaksonsa (6 viikkoa) työnantajatahon kanssa sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Harjoittelujakson aikana opiskelija osallistuu ainakin jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja auttavan kohtaamisen sektoreilla harjoittelupaikkansa tehtäviin ja suorittaa niissä sovittuja tehtäviä. Hän valmistautuu harjoitteluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Hän analysoi oppimaansa ja arvioi omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan sekä reflektoi niitä.

Haku opintojaksolle on syksyllä. Haun alkaessa pidetään hakua koskeva infotilaisuus, jolla annetaan opintojaksolle hakeutumista varten tarpeellista tietoa. Infotilaisuuteen osallistumista suositellaan.

Opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Opintojakso alkaa luennolla, jolla perehdytään harjoittelua edeltäviin, harjoittelun aikana tapahtuviin ja harjoittelun päättyessä suoritettaviin tehtäviin sekä työelämäjakson käytännön kysymyksiin. Luento järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja opiskelijan on osallistuttava jompaankumpaan niistä. Luennon jälkeen, ennen harjoittelujaksoa, opiskelija laatii luennolla ohjeistettavan portfolion, jonka hän toimittaa työelämäjakson ohjaajalleen, ja laatii sen pohjalta tavoitteet harjoittelujaksoa varten sekä valmistautuu muilla, luennolla ohjeistettavilla, tavoin harjoittelujaksoon. Kuusiviikkoinen harjoittelu, joka on päätoimista ja läsnäolevaa työskentelyä, suoritetaan joulukuun ja kesäkuun välisenä aikana. Opiskelija analysoi oppimaansa, arvioi vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan sekä reflektoi niitä asettaen itselleen oppimistavoitteita asiantuntijuuden kehittämistä varten. Hän laatii harjoittelustaan ohjeiden mukaisen raportin tiedekunnalle harjoittelujakson päätyttyä. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritettavat työelämäjaksot tehdään hiippakuntien määräämissä harjoitteluseurakunnissa työnantajatahon kanssa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Opintojakso suoritetaan joulukuun ja kesäkuun välisenä aikana. Haku opintojaksolle on syksyllä. Opintojaksoon hyväksytyt osallistuvat II tai III periodissa järjestettävään luentoon (4 t), jossa opastetaan työelämäjakson aikana suoritettaviin tehtäviin.

Sini Hulmi. Harjoittelujaksoihin hakeutumista yms. koordinoi ja hallinnoi suunnittelija (työelämäyhteydet) Timo Åvist.