Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
09:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
08:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
08:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
08:15 - 11:45

Other teaching

Teaching language: Finnish
13.01. - 27.01.2020 Mon 09.15-11.45
10.02. - 17.02.2020 Mon 09.15-11.45
Jonna Ojalammi
Teaching language: Finnish
09.03. - 16.03.2020 Mon 12.15-14.45
30.03. - 06.04.2020 Mon 12.15-14.45
20.04.2020 Mon 12.15-14.45
Maria Buchert
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
14.01.2020 Tue 09.15-10.45
16.01. - 23.01.2020 Thu 10.15-11.45
21.01.2020 Tue 10.15-11.45
28.01. - 11.02.2020 Tue 09.15-11.45
30.01. - 13.02.2020 Thu 09.15-11.45
25.02.2020 Tue 09.15-11.45
27.02.2020 Thu 09.15-11.45
28.02.2020 Fri 09.15-11.45
Sini Hulmi
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 09.15-10.45
12.03. - 19.03.2020 Thu 10.15-11.45
17.03.2020 Tue 10.15-11.45
24.03. - 07.04.2020 Tue 09.15-11.45
26.03. - 02.04.2020 Thu 09.15-11.45
21.04. - 28.04.2020 Tue 09.15-11.45
23.04. - 30.04.2020 Thu 09.15-11.45
Sini Hulmi
Teaching language: Finnish
10.03.2020 Tue 09.15-10.45
12.03. - 19.03.2020 Thu 10.15-11.45
17.03.2020 Tue 10.15-11.45
27.03. - 03.04.2020 Fri 09.15-11.45
27.03. - 03.04.2020 Fri 12.15-14.45
06.04.2020 Mon 09.15-11.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 09.15-11.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 12.15-14.45
Sini Hulmi
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
03.01.2020 Fri 09.15-11.45
08.01.2020 Wed 10.15-13.45
09.01.2020 Thu 10.15-13.45
10.01.2020 Fri 10.15-13.45
Maria Buchert
Teaching language: Finnish
11.03.2020 Wed 09.15-11.45
25.03. - 08.04.2020 Wed 08.15-11.45
Maria Buchert
Teaching language: Finnish
12.03.2020 Thu 12.15-14.45
26.03. - 02.04.2020 Thu 12.15-15.45
16.04.2020 Thu 12.15-15.45
Maria Buchert
Teaching language: Finnish

Description

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat

TUM-411 ja TUM-412.

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan jumalanpalveluksen teologiassa. Hän ymmärtää yhteisöllisyyden ja ympäröivän kulttuurin merkityksen jumalanpalveluselämässä sekä osaa tuoda teologisen asiantuntemuksensa ja reflektoida sitä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä ja vapaaehtoisista koostuvan yhteisön jäsenenä. Hän osaa toimia asiantuntijana moni-ilmeisessä jumalanpalveluselämässä. Hän osaa kohdata kuulijansa, toimittaa luontevasti ja luovasti erimuotoisia ja eri konteksteihin suunnattuja jumalanpalveluksia. Hän kykenee tiimiyhteistyöhön ja vuorovaikutukseen valmistelussa ja toteutuksessa. Hän osaa perustella tekemänsä ratkaisut teologisesti.

Opiskelija osaa muuntaa teologian eri alojen asiantuntemusta opetus- ja kasvatustilanteeseen soveltuvaksi ainekseksi. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa kasvatus-, koulutus- ja ohjaustilanteen. Hän osaa huomioida erilaiset yhteistyömuodot ja niihin liittyvät tekijät. Hän syventää osaamistaan tavoitteiden asettamisen, suunnittelun, työtapojen valinnan, yhteistyön ja arvioinnin osalta. Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään omia asiantuntijataitojaan näissä tehtävissä.

Opiskelija syventää auttavaan kohtaamiseen liittyvien taitojen (kohtaaminen, kuunteleminen, tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen) osaamistaan sekä sielunhoidon teorian ja käytännön tuntemustaan. Hän osaa tunnistaa ja kohdata sielunhoitotilanteissa ilmeneviä tunteita ja kysymyksiä.

Opiskelija tuntee sielunhoitotyön moninaisuutta. Hän kykenee arvioimaan apua hakevien tilanteita sekä tunnistaa oman osaamisensa ja sen rajat. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää auttavan kohtaamisen toimintaansa ja sielunhoitajan identiteettiään. Opiskelija ymmärtää oman hyvinvoinnin hoitamisen merkityksen auttavaa kohtaamista sisältävässä työssä.

Opintojen 5. vuosi (maisterivaiheen 2. vuosi).

Opintojakso koostuu kolmesta osasta: jumalanpalveluselämä, opetus ja kasvatus uskonnollisten yhteisöjen antamana sekä auttava kohtaaminen, jotka suoritetaan saman lukuvuoden aikana.

Opintojaksossa on kolme osaa, jotka suoritetaan omina kursseinaan: jumalanpalveluselämä, auttava kohtaaminen sekä opetus ja kasvatus uskonnollisten yhteisöjen antamana. Osia ei tarvitse suorittaa eikä niitä suositella suorittamaan saman periodin aikana, mutta opintojakso tulee kokonaisuudessaan suorittaa yhden vuoden sisällä. Kunkin sektorin kursseja tarjotaan lukuvuoden aikana kolmessa tai neljässä periodissa. Opetus toteutetaan pienryhmissä (12 henkilöä/ryhmä) ja ryhmiin liittyvissä luennoissa: opetustunteja 60 h. Kurssilla perehdytään kirjallisuuteen, tehdään harjoituksia ja muita oppimistehtäviä itsenäisesti sekä ryhmätehtävinä.

Opiskelun luonteen vuoksi kurssiin sisältyy läsnäolovelvoite. Opintojakso suoritetaan tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät, joita tehdään sekä ryhmäkokoontumisissa että tapaamisten välissä yksilötyöskentelynä ja tiimeinä. Läsnä tulee olla kurssin toteutustavasta riippuen noin 80 %. Yhdestä, yleensä monituntisesta, opetuskokonaisuudesta ei voi kuitenkaan olla paikalla vain osaa. Ks. tarkemmin opintojakson vuotuista kuvausta. Poissaolokerta korvataan auttavan kohtaamisen sekä opetuksen ja kasvatuksen kursseilla opettajan antamilla tehtävillä. Jumalanpalveluselämän kurssilla opiskelijat perehtyvät poissaolokertansa aihepiiriin itsenäisesti. Yleensä kurssin ensimmäinen kokoontuminen on välttämätön kurssille osallistumisen kannalta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat opiskelijan itsearviointi sekä opettajan arviointi opiskelijan tehtävistä, toiminnasta kurssilla ja opiskelijan ryhmätoiminnasta suoriutumisesta.

Kunkin sovellusalan (jumalanpalveluselämä, opetus ja kasvatus uskonnollisten yhteisöjen antamana, auttava kohtaaminen) opetusta tarjotaan lukuvuoden aikana kaikissa periodeissa.

Sini Hulmi