Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten ja visuaalisten tutkimusmenetelmien kurssi 5 Cr Exercise Group 15.9.2020 - 8.2.2021
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 3 5 Cr Exercise Group 15.9.2020 - 4.2.2021
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 2 5 Cr Exercise Group 15.9.2020 - 12.2.2021
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 1 5 Cr Exercise Group 15.9.2020 - 8.2.2021
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: määrällisten menetelmien kurssi 1 5 Cr Exercise Group 31.10.2019 - 6.2.2020
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 1 5 Cr Exercise Group 30.10.2019 - 14.2.2020
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 3 5 Cr Exercise Group 29.10.2019 - 20.2.2020
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten menetelmien kurssi 2 5 Cr Exercise Group 28.10.2019 - 19.2.2020
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot: laadullisten ja visuaalisten tutkimusmenetelmien kurssi 4 5 Cr Exercise Group 9.9.2019 - 28.2.2020
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvantitatiiviset menetelmät 5 Cr Course 15.11.2018 - 7.2.2019
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 3 5 Cr Lecture Course 31.10.2018 - 25.2.2019
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvali 4 5 Cr Lecture Course 30.10.2018 - 7.2.2019
Cancelled Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 2 5 Cr Lecture Course 29.10.2018 - 21.2.2019
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 1 5 Cr Lecture Course 29.10.2018 - 18.2.2019
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 5 5 Cr Lecture Course 29.10.2018 - 18.2.2019
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 5 5 Cr Course 15.1.2018 - 16.3.2018
kvantiKäytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvantitatiiviset menetelmät 5 Cr Course 21.11.2017 - 1.2.2018
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 4 5 Cr Course 14.11.2017 - 13.2.2018
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 1 5 Cr Course 1.11.2017 - 15.12.2017
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 3 5 Cr Course 1.11.2017 - 21.2.2018
Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvalitatiiviset menetelmät, ryhmä 2 5 Cr Course 30.10.2017 - 27.2.2018

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oppialallaan käytettyjä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä
  • osaa perustellusti koota ja analysoida maisterintutkielmansa kannalta mielekästä tutkimusaineistoa
  • on harjaantunut esittelemään akateemisesti tutkimusaineistoaan ja sen analyysiin perustuvia tutkimustuloksiaan

Contents

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yleisimpiin käytännöllisen teologian oppialalla käytettyihin tutkimusaineiston kokoamisen menetelmiin ja näiden aineistojen analysointimenetelmiin sekä paneutuu erityisesti sellaisiin menetelmiin, jotka edistävät hänen omaa maisterintutkielmansa tekemistä.

Completion

Opintojakso opiskellaan samana lukuvuotena kuin seminaari. Opinnot alkavat kaikille opiskelijoille yhteisenä opettajajohtoisena jaksona, jonka jälkeen opinnot jatkuvat harjoitusryhmissä. Opetus ja harjoitusryhmät ovat yhteisiä käytännöllisen teologian, kirkkososiologian ja uskonnonpedagogiikan oppialan opiskelijoille. Opiskelija voi oman maisterintutkielmansa tutkimusotteen mukaisesti valita joko kvalitatiivisiin tai kvantitatiivisiin menetelmiin keskittyvän harjoitusryhmän. Opiskelija voi myös tutkielmansa ohjaajan suostumuksella valita jonkin muun oppialan yhteydessä toteuttavan menetelmäopintojakson.

Opintojakson toteutus:

  • aluksi opettajajohtoinen kontaktiopetus (6-10 t)
  • tämän jälkeen harjoitusryhmätyöskentely (20-24 t), harjoitusryhmässä enintään 12 opiskelijaa
  • itsenäistä työskentelyä koko opintojakson ajan, mukaan lukien omaa tutkimusta edistävien harjoitustöiden laatiminen ja esitteleminen harjoitusryhmässä
  • aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitusryhmiin, mm. syventävän ja kriitisen akateemisen keskustelun käyminen esillä olevista aiheista ja harjoitustyöesityksistä

Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottavan/ien kurssin/ien yhteydessä.

Study materials

Opintojakson aikana tarjotaan kirjallisuutena oppialan tutkimusmenetelmiä valaisevaa menetelmäkirjallisuutta sekä aiempia tutkimusraportteja. Kirjallisuus valitaan niin, että se tarjoaa sekä monipuolista kuvaa oppialan tutkimusmenetelmistä että mahdollisuuden perehtyä syvällisemmin omaan maisterintutkielman tekemistä tukeviin julkaisuihin.

Assessment practices and criteria

Arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitusryhmän työskentelyyn, omien harjoitustöiden laatiminen sekä ryhmän toimintaa ja akateemista keskustelua tukeva vuorovaikutus. Arvosteluasteikko: hyväksytty - hylätty.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja –menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.