Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • kykenee lukemaan Uuden testamentin kreikankielistä tekstiä itsenäisesti.
  • hallitsee lukemiensa tekstien asiasisällön sekä osaa analysoida niiden kielellisiä erityispiirteitä.
  • kykenee arvioimaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä argumentteja alkutekstin perusteella.

(1 op = 20s. UT:n kreikkaa, ilman sanakirjaa)

Luukkaan evankeliumi 1-11 (50s.), Johanneksen ilmestys (49s.).

Opintojakso voidaan suorittaa: a) osallistumalla soveltuville tekstikursseille tai b) kääntämällä ja analysoimalla itsenäisesti opintojaksoon kuuluvia tekstejä ja tenttimällä ne kirjallisesti. Jakson suorittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Kaikkia suoritustapoja ei ole välttämättä tarjolla, vaan ne vaihtelevat lukuvuosittain.

Arviointi asteikolla 0-5 kiinnittäen huomiota opintojakson yleistavoitteisiin. Arviointikriteerejä kuvataan tarkemmin kunkin suoritustavan ohjeistuksessa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.