Chernoffin naamat ja Suomen vointi, http://www.helsinki.fi/~kvehkala/naamat.html

#tilastomooc osa 1: Tilastollinen lukutaito

"Luulitsä, että tilastotiede on tylsää?
Sulla on väärät tiedot, tuu päivittään!"

https://vimeo.com/137076189 (by VHS)

Teemassa 4 ollaan kasvotusten oheisen sarjakuvan kanssa!
Missä mennään 2017?!!! Mitä Suomessa oikein tapahtuu?

Enrol
17.8.2017 at 09:00 - 17.10.2017 at 23:59

Interaction

Kasvokkain - sanallisesti ja sanattomasti @ Iso Paja (ti klo 14-16)

Virtuaalisesti MOOC-alustalla 24/7, josta edelleen yhteydet
- VuoLearning-alustalle (kurssimateriaali + chat 24/7)
- DataCamp-alustalle (Data Science -harjoitukset R:llä 24/7)

Timetable

HUOM! Kurssin osa 2 (periodilla 2) tulee olemaan eri paikassa ja eri aikaan kuin osa 1. (Ajat ja paikat on ensimmäistä kertaa määritelty "automaagisesti", ja niihin ei voi paljoakaan vaikuttaa.)

DateTimeLocation
Tue 5.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 12.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 19.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 26.9.2017
14:15 - 15:45
Tue 3.10.2017
14:15 - 15:45
Tue 10.10.2017
14:15 - 15:45
Tue 17.10.2017
14:15 - 15:45

Material

Materiaalit ovat saatavilla kaikille avoimella MOOC-alustalla.

Video

Tervetuloa mukaan, kurssi on AVOIN kaikille!

Conduct of the course

Syksyn 2017 aikana kurssin voi suorittaa kokonaan tekemällä MOOC-alustalla teemoittain tarjolle tulevia viikkotenttejä. Niihin sisältyy erilaisia kurssimateriaaliin perustuvia tehtäviä, joista saa välittömästi 1) automaattisen, oppimista tukevan palautteen ja 2) pisteet, jotka kerryttävät suoraan kurssin kyseisen osan suorituspisteitä.

Syksyn kurssin aikana hyväksi luettavia lisäpisteitä saa tekemällä MOOC-alustalle teemoittain linkitettyjä DataCamp-tehtäviä, jotka harjaannuttavat tilastollisen R-ohjelmointikielen koodaamiseen ja data-analyysin (Data Science) perustaitoihin. Monissa DataCamp-tehtävissä on myös hyötyä varsinaisen kurssimateriaalin osaamisesta, mutta R-koodaus tuo siihen vielä käytännönläheisemmän näkökulman ("Hands on Data").

Kokonaan toinen tapa suorittaa kurssi on erillinen verkkotentti periodin 1 jälkeen. Verkkotenteissä ei huomioida viikkotenttien pisteitä eikä DataCamp-lisäpisteitä, mutta molempia kannattaa käyttää kurssin asioiden harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot MOOC-alustalla (avataan SYYSKUUSSA, kun kurssi alkaa).

Description

Opintojakso on avoin kaikille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet sekä ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa. Hän osaa tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä sekä osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja. Opiskelija hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

2. opintovuosi, 1. periodi

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:

  • Tilastotiede ja kyselytutkimus
  • Mittaus yhteiskuntatieteissä
  • Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
  • Vaihtelu ja riippuvuus
  • Ristiintaulukointi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC) yhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa, sisältää myös lähiopetusta. Olennainen osa viikoittaiset, automaattisesti tarkastettavat tehtävät, joista suoritus kertyy kurssin aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä kurssin teemoihin että R-ohjelmointiin.