Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 12:00 - 27.4.2020 at 23:59

Description

Opintojakso kuuluu oikeustieteen maisterin tutkinnon aineopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Opiskelija tutustuu oikeusvertailun peruskäsitteisiin ja metodologiaan sekä keskeisten suurten oikeusperheiden ominaispiirteisiin ja eroihin.

Aikataulu:

HUOM. KURSSIN OSALTA LÄHIOPETUS PERUTTU.

LUENNOT TALLENNETAAN MOODLEEN.

Oikeuskulttuurit ja oikeusvertailu (OTM-304, VOTM-304)

Toukokuun 2020 opetuksen korvaa seuraavaa etäopetus:

· 10 tunnin luentopaketti. Luennot Moodlessa ma 4.5.

· Luentojen perusteella jokainen opiskelija tekee luentopäiväkirjan, joka jätetään viimeistään ke 13.5. Moodleen. Laajuus 1500 sanaa (+/- 10 %).

· Luentopäiväkirja arvostellaan hyv./hyl. ja sen hyväksyttävä suorittaminen on ehto kurssin läpäisemiselle.

· Opiskelija kirjoittaa esseen teemasta, jonka teeman saa opettajilta ma 4.5 ja joka jätetään Moodleen viimeistään pe 29.5. Laajuus 3000 sanaa (+/- 10 %). Aiheet käsittelevät maailman suuria oikeusperheitä. Tarkemmat esseet tulevat Moodleen kurssin alkuun mennessä.

· Kurssin arvosana määräytyy esseen perusteella. Rajatapauksissa myös luentopäiväkirjan taso voidaan ottaa huomioon.

Rättskulturer och rättsjämförelse (OTM-304, VOTM-304)

Undervisningen i maj 2020 ersätts genom följande distansundervisning:

· Föreläsningspaket 10 timmar. Föreläsningarna publiceras i Moodle mån 4.5.

· På basis av föreläsningarna skriver varje student en föreläsningsdagbok som ska lämnas in i Moodle senast ons 13.5. Omfattning 1 500 ord (+/- 10 %).

· Föreläsningsdagboken bedöms med skalan godkänd/underkänd och en godkänd föreläsningsdagbok är en förutsättning för att bli godkänd i kursen.

· Varje student ska skriva en essä om ett tema som läraren ger mån 4.5. Essän ska lämnas in i Moodle senast fre 29.5. Omfattning 3 000 ord (+/- 10 %). Temana berör världens stora rättsfamiljer. Mer exakt information ges i Moodle i början av kursen.

· Kursvitsordet bestäms på basis av essän. I gränsfall kan även nivån på föreläsningsdagboken beaktas.

Oikeusvertailun metodit ja suuret oikeusperheet.

Luennot, luentopäiväkirja ja essee. Kso kohta Ajoitus.

Ilmoitetaan kurssin aikana.

Yleinen asteikko

Luennot, ryhmätyöt ja oppimispäiväkirja. Luennot välitetään Helsingistä verkon kautta. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden tehtävänä on kirjallisuuden ja muun aineiston perusteella valmistella ryhmätyö johonkin oikeuskulttuuriin liittyvästä aiheesta. Ryhmätyöt esitetään, opponoidaan ja arvioidaan (lähiopetus Vaasassa). Jokainen opiskelija laatii lisäksi oppimispäiväkirjan.