Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.10.2019 at 09:00 - 29.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 31.10.2019
10:15 - 11:45
Tue 5.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 7.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 12.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 14.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 19.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 21.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 26.11.2019
10:15 - 11:45
Thu 28.11.2019
10:15 - 11:45
Tue 3.12.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.12.2019
10:15 - 11:45

Description

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman pakollisia opintoja.

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan kuluttajaekonomiaan tieteenalana. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kuluttajaekonomian keskeisimmät käsitteet ja tunnistaa tieteenalan keskeisimmät teoreettis-metodiset lähestymistavat sekä aseman taloustieteiden kentässä. Lisäksi opiskelija on perehtynyt kuluttajien ja kotitalouksien institutionaaliseen asemaan yhteiskunnassa.

1. vuosi, järjestetään syyslukukaudella, 2. periodissa.

Opintojakson luento-osuudessa käydään läpi kuluttajaekonomian keskeisimmät käsitteet. Kulutusta lähestytään pitkällä aikavälillä ja tarkastellaan sen eriytymistä yhä selvemmin omaksi sfäärikseen yhteiskunnallisen työnjaon edetessä. Kulutustutkimuksen keskeisiä käsitteitä on alusta asti ollut kotitalous, jota käsitellään omana kokonaisuutenaan. Luennoilla tarkastellaan myös kulutuksen rakennetta Suomessa, kulutusyhteiskunnan läpimurtoa ja kulutuksen uusimpia trendejä. Lisäksi luennoilla luodaan katsaus kulutustutkimuksen teoriaperinteisiin.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja perustuu luentojen seuraamiseen, aktivoiviin keskusteluihin luennoilla, osoitettuun kirjallisuuteen perehtymiseen ja kaikkea opittua reflektoivan oppimispäiväkirjan laatimiseen kahden parityönä/ryhmätyönä.

Opintojakso suoritetaan luentoihin ja osoitettuun kirjallisuuteen perustuvalla oppimispäiväkirjalla.

Heinonen, Visa, Anu Raijas, Kaarina Hyvönen, Johanna Leskinen, Marjukka Litmala, Mika Pantzar, Tarja Römer-Paakkanen & Päivi Timonen, toim. (2005): Kuluttajaekonomia – kotitalous ja kulutus. WSOY, Helsinki. LUVUT 1-6.

Elizabeth Goldsmith (2016): Consumer Economics: Issues and Behaviors (3rd edition). London and New York, Routledge. LUVUT 1-3.

Oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointimatriisi sekä arvosteluperusteet ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Opetuskielenä suomi.

prof. Visa Heinonen