Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Vaihtoehtoinen kurssi ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijoille.

Laskentatoimen perusteiden hallinta.

Kurssilla perehdytään elintarvikealan yrityksen rahoituksen suunnitteluun, rahoitusmarkkinoihin, rahoituksen teorian perusteisiin ja yritysanalyyseihin liiketaloustieteen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on kokonaiskuva elintarvike-alan yrityksen rahoituksesta ja sen osa-alueista, mm. investointien ja liikepääoman suunnittelusta, rahoitusbudjetin laatimisesta sekä tulorahoitukseen ja ulkoiseen rahoitukseen liittyvästä tilinpäätös-ja verosuunnittelusta.
  • opiskelija hallitsee erilaiset yritys- ja rahoitusmuodot sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen roolin informaation lähteinä yrityksen rahoittajille.
  • opiskelija tuntee rahoitusmarkkinoiden keskeiset teoriat ja käsitteet, keskeiset rahoitusinstrumentit ja arvonmääritysmallit sekä ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintatapoja.
  • opiskelija osaa soveltaa tietoa tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

2. vuosi, IV-periodi. Opintojaksoa ei luennoida lukuvuoden 2019-2020 jälkeen.

Investointi- ja liikepääomalaskelmat, rahoitusbudjetit, rahoitusmuodot, tilinpäätös, toimintakertomus ja verotus, tilinpäätösanalyysin tunnusluvut, rahoitusmarkkinat, varainhankinnan instrumentit ja arvonmääritys.

  • Kurssiin kuuluvat luennot sekä itsenäisesti tehtävät laskuharjoitukset sekä ryhmätyönä tehtävä vierailijaluentoon liittyvä reaktiotehtävä. Se tehdään luennon jälkeen ryhmätyönä.
  • Laskuharjoitukset ja reaktiotehtävä eivät ole pakollisia, vaan ne voi korvata tentissä vastattavilla ylimääräisillä tehtävillä.
  • Kurssikirjallisuuteen perustuvat laskuharjoitukset tehdään itsenäisesti ja ne palautetaan harjoitustuntien alussa Moodlen kautta.
  • Tehtävien ratkaisut esitetään laskuharjoitustunneilla.

Suoritustapa A: Hyväksyttävästi tehdyt laskuharjoitukset (15 %), reaktiotehtävä (5 %), tentti (80 %).

Suoritustapa B: Tentti 100 %.

Kokonaistyömäärä 137 h. Kontaktiopetus: luennot 24 h, laskuharjoitukset 6 h.

Leppiniemi, J., Rahoitus, WSOY (2005 tai uudempi)

Kallunki, J-P. & Niemelä, J., Uusi yrityksen arvonmääritys, Talentum (2007)

Suositeltava: Brealey, R.,Myers, S. & Allen, F., Corporate Finance, McGraw-Hill (2005 tai uudempi)

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Yliopistonlehtori Tuija Virtanen

Korvaa kurssin 87037 EE037 Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen 5 op. Opintojaksoa ei luennoida lukuvuoden 2019-2020 jälkeen. Opintojakso on yhdistetty opintojaksooon YET-033 Investoinnit ja rahoituksen suunnittelu -opintojaksoon lukuvuodesta 2020-2021 lähtien.