Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijat, aineopinnot, maatalous- ympäristö ja luonnonvaraekonomian erikoistumisopinnot.

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tilastollisten hypoteesien testaus, tilastotieteen peruskäsitteitä (varianssi ja keskihajonta, odotusarvot), derivoinnin ja matriisilaskennan perusteet, logaritmiyhtälöt, funktioiden eksponenttisäännöt.

Suositellaan Tilastotiede I (ME-004), Tilastotiede II (ME-004), Talousmatematiikka I (YET-010), Talousmatematiikka II (YET-201). (Lukuvuonna 18-19 opintojaksot YET-010 Talousmatematikka I ja YET-201 Talousmatematiikka II yhdistyvät opintojaksoksi YET-023 Matematiikkaa taloustieteileijöille I-II)

Oppia tulkitsemaan ja käyttämään ekonometrisia menetelmiä.

ME-004 Tilastotiede I, ME-005 Tilastotiede II, YET-010 Talousmatematiikka I jälkeen.

III-periodissa. (Lukuvuonna 18-19 opintojaksot YET-010 Talousmatematikka I ja YET-201 Talousmatematiikka II yhdistyvät opintojaksoksi YET-023 Matematiikkaa taloustieteileijöille I-II. Lukuvuonna 19-20 opintojakso järjestetään YET-023a (3op) Matematiikkaa taloustiteilijöille I ja YET-023b (2 op) Matematiikkaa taloustieteilijöille II -opintojakoina)

Opintojakson suoritusajankohdaksi suositellaan Ympäristö- ja luonnonvaraekonomiassa 2. lukuvuotta ja Maatalousekonominassa 3. lukuvuotta.

  • Ekonometriset tutkimusmenetelmät ja niiden keskeiset sovellukset maatalousekonomiassa, mm. pienimmän neliösumman menetelmä sen eri muodoissa (OLS, GLS, WLS) ja suurimman uskottavuuden menetelmä (MLE).
  • Ekonometristen mallien takana olevien oletusten testaaminen (multikollineaarisuus, heteroskedastisuus, autokorrelaatio, spesifiointi).
  • Kurssiin sisältyy mikroluokan harjoituksia, jotka perustuvat Excel- ja Eviews-ohjelmien käyttöön.
  • Kurssiin kuuluvat myös laskuharjoitukset ja artikkelireferaatti.
  • Kurssilla tehdään harjoituksia annetulla datalla. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee ekonometrian perusmenetelmiä ja käsitteitä ja pystyy soveltamaan niitä.

Lähiopetus, pakolliset laskuharjoitukset Excel ja EViewsohjelmilla ja artikkelirefreraatti.

Läsnäolo luennoilla suositellaan.

Pakollinen:

  • Kurssimoniste
  • Sumelius, J. Ekonometrian johdantokurssi.10 uudistettu painos. Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen monistesarja nro 17. 2017.

Oheiskirjallisuutta

  • Asteriou, D. 2006. Applied Econometrics - a Modern Approach using EViews and Microfit ISBN 1-4039-3984-5 (tai toinen painos 2007)
  • Wooldridge, J. 2013. Introductory Econometrics A Modern Approach. 688 p (osa 1, ss. 1-292)
  • Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D.L. 1998. Econometric Models and Economic Forecasts. McGraw-Hill international editions. Economics series. 4th edition.

Laskutehtävien ja artikkeli referaatin perusteella annetaan lisäpisteitä, joiden paino kokonaisarvosanasta on 40%. Tentin painoarvo on arvosanasta on noin 60 %.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

prof. John Sumelius

ME-004 Tilastotiede I Tilastollisen ajattelun perusteet (2 op) ja ME-005 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet (3 op) tai Biostatistik (58583) (2 op) ja ME-005 Tilastotiede II: Tilastollisten menetelmien perusteet (3 op).