Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.4.2020 at 08:00 - 28.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi tvåspråkighetsexamea, grundstudier för miljö- och livsmedelsekonomi/ tvåspråkighetsexamen.

YET-002 eller YET-003

MÅL 1. Kursens mål är att introducera studerandena till grundläggande lära om kreativitet och ledarskap.

Andra eller tredje årer.

Realisering vart annat år III perioden.

Kursmoment

Ledarskap. En vanligt definition är att det är en process där en individ påverkar andra individer att uppnå ett gemensamt mål. Det finns många teorier om ledarskap/ledarstil: situations anpassat-, transformativt och kommunikativ för att nämna några.

Beslutsfattande. Kahnemans system I och System II liksom teorier prospektet tänkande (Kahneman & Tversky, 1979) och ”framing” (Tversky & Kahneman, 1981) beskriver de deklaration och icke-deklarativa minnesprocesser som styr människan Beslutsfattande.

Målstyrning. Tydlighet och utmaning i tilldelning från ledare är associerat med individens och organisationens välbefinnande/arbetstillfredsställelse/Arbetsklimat samt motivation för prestation (grad av måluppfyllelse) och exploration/kreativitet.

Kreativitet. En definition säger att dart handlar om en mental process icke-relaterade kunskapsobjekt, fragment av dessa, kombineras till nya koncept - kognitiva strukturer med mening.

Intensiv kurs en vecka närstudier, egen skriftlig presentation.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Målstyrning

Latham, G. & Locke, E. A. (2007). New developments in and Derictions for Goal-setting Research. European Psychologist, 290-300.

Beslutsfattande

1. Tversky, A. & Kahneman, D. (1981). The Framing of Decisons and the Psychology of Choice. Science, 453-458.

2. Stanovich, K. E. (1993). Dysrationalia: A new Specific Learning Disability. Journal of Learning Disabilities, 501-515.

Kreatitivet

1. Guilford (1950). Creativity. American Psychologist, 444-454.

2. Oppezzo, M. & Daniel L. Schwartz, D.L. (2012). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1142-1152.

Examination sker genom att studenten skriver en promemoria (PM) med utgångspunkt från ett eget ”case” som bygger på kursens fyra delmoment liksom minst 10 publicerade vetenskapliga artiklar.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna redogöra för och jämföra teorierna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv som täcker organisationsutveckling (business administration), "Economy" och psykologi.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Intensiv kurs en vecka närstudier, egen skriftlig presentation.

På föreläsningarna får man hålla en egen presentation på svenska ensam eller med någon annan.

Peter Österberg

Motsvarar 81895 MAL13 Ledarskap, beslutteori och kreativitet i organisationer, 5 sp.