Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Kvantitatiiviset menetelmät 5 Cr Lecture Course 9.3.2020 - 30.4.2020
Kvantitatiiviset menetelmät 5 Cr Lecture Course 11.3.2019 - 2.5.2019
Kvantitatiiviset menetelmät 5 Cr Lecture Course 12.3.2018 - 7.5.2018

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee yhteiskunnan muutoksen tilastollisen analyysin perusvälineet ja omaa hyvän tilastojen lukutaidon. Opiskelija osaa tuottaa ja tulkita deskriptiivisiä tilastoja ja hallitsee tilastollisen analyysin peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida tilastojen luotettavuutta ja ongelmia.

Contents

Opintojakso kattaa keskeiset tilastotyypit ja tilastolliset käsitteet (keskitunnusluvut, hajonta, testisuureet, tilastollisen päättelyn perusteet ja tilastollinen merkitsevyys) ohjelman tieteenalojen kannalta tärkeiden esimerkkiaineistojen ja tilastotyppien kautta. Käsitellään mm. mittaaminen, reliabiliteetti ja validiteetti, kyselytutkimukset, ristiintaulukointi, indeksit, korrelaatiokerroin, aikasarjat, lineaarisen regressioanalyysin perusteet, taulukoiden ja kuvaajien laatiminen ja esittäminen, tilasto-ohjelmien käytön perusteet.

Study materials

Feinstein, Charles H. & Thomas, Mark: Making History Count: A primer in quantitative methods for historians. Cambridge University Press 2002. (Adobe e-kirja saatavilla).

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Assessment practices and criteria

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia

Recommended optional studies

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen

Completion methods

Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät