Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.2.2020 at 09:00 - 9.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 9.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 16.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 23.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 30.3.2020
12:15 - 13:45
Mon 6.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.4.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

12.03. - 02.04.2020 Thu 14.15-15.45
06.04.2020 Mon 10.15-11.45
23.04.2020 Thu 14.15-15.45
30.04.2020 Thu 08.15-09.45
Teaching language: Finnish
11.03. - 01.04.2020 Wed 12.15-13.45
07.04.2020 Tue 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 Wed 12.15-13.45
Teaching language: Finnish
11.03. - 01.04.2020 Wed 10.15-11.45
17.04.2020 Fri 12.15-13.45
22.04. - 29.04.2020 Wed 10.15-11.45
Teaching language: Finnish
11.03. - 01.04.2020 Wed 14.15-15.45
17.04.2020 Fri 10.15-11.45
22.04. - 29.04.2020 Wed 14.15-15.45
Teaching language: Finnish

Description

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee yhteiskunnan muutoksen tilastollisen analyysin perusvälineet ja omaa hyvän tilastojen lukutaidon. Opiskelija osaa tuottaa ja tulkita deskriptiivisiä tilastoja ja hallitsee tilastollisen analyysin peruskäsitteet. Opiskelija osaa arvioida tilastojen luotettavuutta ja ongelmia.

Opintojakso kattaa keskeiset tilastotyypit ja tilastolliset käsitteet (keskitunnusluvut, hajonta, testisuureet, tilastollisen päättelyn perusteet ja tilastollinen merkitsevyys) ohjelman tieteenalojen kannalta tärkeiden esimerkkiaineistojen ja tilastotyppien kautta. Käsitellään mm. mittaaminen, reliabiliteetti ja validiteetti, kyselytutkimukset, ristiintaulukointi, indeksit, korrelaatiokerroin, aikasarjat, lineaarisen regressioanalyysin perusteet, taulukoiden ja kuvaajien laatiminen ja esittäminen, tilasto-ohjelmien käytön perusteet.

Feinstein, Charles H. & Thomas, Mark: Making History Count: A primer in quantitative methods for historians. Cambridge University Press 2002. (Adobe e-kirja saatavilla).

Muu soveltuva kirjallisuus, erityisesti tieteelliset artikkelit e-lehdissä.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia

Lähi- ja/tai verkko-opetuksena toteutettava kurssi ja siihen sisältyvä kirjallisuus ja tehtävät