Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Neuvostoliiton ja Suomen suhteiden perusta 1920–1932 : Sisällissodista suurvaltapolitiikkaan

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä lähtökohtia Neuvostoliiton ja Suomen ulkopolitiikan ideologisten, sisäpoliittisten ja taloudellisten tekijöiden ymmärtämiseen. Kurssilla tarkastellaan Suomen asemaa osana Neuvostoliiton suhteiden kehittymistä sen muihin läntisiin rajanaapureihin sekä läntisiin suurvaltoihin. Erot modernisaatioprosessissa ja valtion rakentamisessa Venäjän ja Suomen välillä muodostavat perustan ulko- ja sisäpolitiikan vuorovaikutukseen perustuvalle näkökulmalle.

Enrol
15.8.2019 at 09:00 - 4.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 12:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 12:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 12:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 12:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 12:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 12:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 12:45

Conduct of the course

Kurssin opetuskertoihin (3h) sisältyy luento, kirjallisuuden tai muun aineiston pohjalta tehdyt ryhmätyöt ja keskustelu, sekä lopputyönä essee. Arvostelu perustuu esseeseen, ryhmätöihin ja keskusteluun, sekä tehtävien palauttamiseen aikataulussa.

Taustakirjallisuutta
-Neuvostoliiton ulkopolitiikasta E. H: Carr, Jon Jacobson, Geoffrey Roberts
-yhteiskunnallisen muutoksen ja ulkopolitiikan suhteesta Barrington Moore, Theda Skocpol, Charles Tilly
-lisäksi Suomen ja Baltian maiden yhteiskuntaa ja ulkopolitiikkaa kontesktualisoivaa kirjallisuutta.
-tarkemmat tiedot kurssin alkaessa

Description

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai 25/35 op moduulia. Osallistumisrajoitukset ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Opintojaksossa perehdytään historiallisen politiikantutkimuksen ajankohtaisiin tutkimuskeskusteluihin ja niissä esillä oleviin tutkimuskysymyksiin ja -tuloksiin. Opetuksessa näitä voidaan käsitellä laaja-alaisesti ja keskittymällä syvällisesti johonkin tärkeään ajankohtaiseen tutkimusteemaan.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet ja edistetään itsearviointia.

Lähi- tai verkko-opetuksena opetettava kurssi tai ohjatut kirjalliset tehtävät. Täsmennetään vuosittain opetusohjelmassa.