Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 12:00 - 3.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.11.2019
15:00 - 19:00

Kuvaus

Tunniste ja nimi:
200203A Sopimusoikeus

Laajuus:
6 op

Ajoitus :
Periodi II

Edeltävät opinnot :
Yksityisoikeuden johdantokurssin suorittamista velvoiteoikeutta ennen suositellaan. Sopimusoikeus on velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) yksi osasuoritus. Velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen kokonaisuus kuuluu ON-tutkintoon. Velvoiteoikeuden osasuoritukset suositellaan suoritettavaksi järjestyksessä sopimusoikeus, yleinen velvoiteoikeus, vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus.

Tavoite :
Sopimusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisen sopimuksen syntyyn, sitovuuteen ja suoritushäiriöihin liittyvän normiston. Sopimusoikeuden yleisen osan haltuunottoa syvennetään tärkeisiin sopimustyyppeihin tutustumisen myötä. Sopimusoikeuden perusteista opiskelijalle rakentuu tiedollinen kivijalka, johon tukeudutaan myöhemmissä yksityisoikeuden opinnoissa. Opiskelija osaa jäsentää sopimusoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta sopimusoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Sisältö:
1. Yksilö ja yhteisö oikeussubjekteina. 2. Sopimusten tekeminen. 3. Sopimuksen sitovuus ja sitovuusvaikutuksen päättyminen. 4. Suoritushäiriöt ja sopimusrikkomusten seuraamukset. 5. Sopimuksen tulkinta ja täydentäminen. 6. Vakiosopimusten erityispiirteet. 7. Irtaimen kauppa. 8. Rakennusurakka. 9. Toimeksiantosopimus.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

  1. Hemmo, M., Sopimusoikeuden oppikirja (2006 tai sama teos 2008) s. 21–578.
  2. Halila, H., Henkilöoikeuden perusteet -opintomoniste. Saatavilla osoitteessa https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-material/4506164/Henkil%C3%B6oikeuden%20perusteet%202008%252c%20Halila.pdf.
  3. Saarnilehto et. al., Varallisuusoikeus (2012, saatavissa sähköisenä), Irtaimen kauppa, s. 915–1011 (sähköisen version jaksot Irtaimen kauppa -yläotsikon alta niin, että Vahingonkorvauksen sovittelu ja velvollisuus rajoittaa vahinkoa on viimeinen luettava jakso) tai/eller Wilhelmsson, T. – Sevón, L. – Koskelo, P., Huvudpunkter i köplagen, (3 p. 2006), s. 1–168 och Konsumentskyddslag Kap. 5.
  4. Halila, H. – Hemmo, M., Sopimustyypit (2008) s. 1–30, 48–91 ja 132–231.
  5. Alla mainitut säädökset.


Säädökset:

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)

Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)

YK:n kauppalaki (CISG) (Si 504)

Lisäksi seuraavat säädökset pääpiirteittäin:

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)

Asuntokauppalaki 23.9.1994/843, Luvut 1, 3, 4 ja 6 (Si 505)

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 (Si 417)

Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 3.12.1993/1062 (Si 404)

Författningar:

Lag om rättshandlingar på; förmögenhetsrättens områ;de 13.6.1929/228 (Ci 402)

Köplag 27.3.1987/355 (Ci 501)

FNs köplag (CISG) (Ci 504)

Samt följande författningar i huvuddrag:

Konsumentskyddslag 20.1.1978/38, Kapitel 1, 3, 4, 5, 6 och 8 (Ft 501)

Lag om bostadsköp 23.9.1994/843, Kapitel 1, 3, 4 och 6 (Ci 505)

Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481 (Ci 417)

Lag om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare 3.12.1993/1062 (Ci 404)

Suoritustavat:
Kirjatentti, jossa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Tentissä arvioidaan ennen muuta opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Tentin maksimipistemäärä on 20. Tentti ei ole lakikirjatentti. Tenttiin on ilmoittauduttava WebOodissa, eikä jälki-ilmoittautumisia hyväksytä.

Tenttiin valmistaudutaan osallistumalla luennoille sekä perehtymällä kirjallisuuteen. Osallistumista oppimista tukevaan luento-opetukseen (Halila: Sopimusoikeuden perusteet / Nybergh: Allmän avtalsrätt ja Pönkä: Irtaimen kauppa / Eftestöl-Wilhelmsson: Köprätt) suositellaan painokkaasti.

Ennen vuotta 2013 aloittaneet: Irtaimen kauppa eli kurssin kirjallisuudenkohta 3 sekä säädöksistä kauppalaki ja YK:n kauppalaki (CISG) voidaan syksyn tenttikierroksella korvata vuosina 2012–2013 pidettyjen ja kevään tenttikierroksilla vuonna 2013 pidettyjen irtaimen kaupan korvaavien luentojen hyväksytyllä suorituksella. Luentosarjan suorittamisajankohta ja saadut pisteet tulee ilmoittaa tentissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Luentokuulustelupisteet otetaan tentissä huomioon siten, että pistemäärä jaetaan kahdella ja puolikkaat pisteet pyöristetään ylöspäin (5–6 luentokuulustelupistettä on 3 tenttipistettä, 7–8 on 4 ja 9–10 on 5 tenttipistettä). Tentin läpäiseminen edellyttää tällöin, että korvaavasta luentosarjasta saatujen pisteiden ja tenttipisteiden yhteismäärä on vähintään 10/20 pistettä ja että opiskelija saa tentissä vähintään 7,5/15 pistettä.Syksyllä 2014 luentosarjalla suoritettu ja rekisteröity irtaimen kaupan osasuoritus (1,5 op) ei vanhene.

Arviointi :
Tentti arvostellaan asteikolla 0–5. Jos irtaimen kaupan osuus on korvattu vuonna 2014 pidetyllä Pöngän tai Sandvikin luennoilla, sopimusoikeuden arvosana määräytyy siten, että luentokuulustelun osuus arvosanasta on 25 % ja tentin 75 %. Sopimusoikeuden tentin kokonaisarvosanan osuus velvoiteoikeuden pakollisten aineopintojen (200203) arvosanasta on 50 %.

Suoritus kirjataan opiskelijalle opintorekisteriin pääsääntöisesti yhtenä 6 op:n suorituksena. Kaksikielistä tutkintoa suorittavalla on kuitenkin mahdollisuus saada suoritus kirjattua myös kahdessa osassa siten, että irtaimen kaupan osuus (1.5 op) kirjataan suoritetuksi ruotsin kielellä ja kokonaisuuden loppuosa (4.5 op) suomen kielellä. Tämä edellyttää sitä, että opiskelija a) vastaa irtaimen kauppaa koskevaan kysymykseen ruotsin kielellä, b) saa vastauksestaan vähintään puolet tehtävän enimmäispistemäärästä ja c) merkitsee vastauspaperiin opiskelijanumeronsa perään tunnuksen MAK.

Siitä riippumatta, tähtääkö opiskelija 6 op:n vai 4.5 + 1.5 op:n muodossa kirjattavaan suoritukseen, suorituksen saaminen edellyttää sitä, että opiskelija saa vähintään puolet koko tentissä jaossa olleista pisteistä eli vähintään 10 pistettä. Tentistä ei siten voi saada suoritusta pelkästään joko 4.5 tai 1.5 op:n osuudesta. Kuitenkin jos kaksikielistä tutkintoa suorittavan opiskelijan kokonaispistemäärä tentistä on 10 pistettä tai enemmän, mutta hän ei saa puolta pisteistä ruotsin kielellä vastaamastaan irtaimen kaupan tehtävästä, hänelle kirjataan 6 op:n suoritus. Epäonnistuminen ruotsinkielisessä tehtävässä ei siten estä tentin läpäisemistä sinänsä vaan ainoastaan sen, ettei opiskelija saa sopimusoikeuden osalta kaksikielisyyspisteitä.

Vastuuhenkilö:
Professori Mika Hemmo

Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot 200203

Lisätiedot:
Ennen vuotta 2013 aloittaneet:
Opiskelija, jolla on suorittamatta sopimusoikeuden pakollinen aineopintotentti (200200), suorittaa sopimusoikeuden tentin (200203A).