Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Bioinformaatioteknologia, Lääketiede, Tietoverkot & Tuotantotalous: BMI -innovaatioprojekti 2.5 Cr Kurssi 11.5.2020 - 28.5.2020

Kohderyhmä

LL opiskelijat , kaikki vuosikurssit. 5-8 opiskelijaa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei erillisiä vaatimuksia.

Osaamistavoitteet

BMI Innovation Project on 3 viikkoa kestävä monialainen yhteistyörupeama, jossa neljästä eri ainejärjestöstä (LKS,Prodeko, Athene, Inkubio) kerätty opiskelijaryhmä ottaa ratkaistavakseen jonkin yhteistyöyrityksemme tarjoaman haasteen.

Tavoitteena on, että kolmessa viikossa ryhmä voi yrityksen avustuksella yhdistää eri alojen osaamisensa ja luoda arvokkaita tuloksia itselleen ja yritykselle.

Ajoitus

Kevätlukukausi

Sisältö

BMI Innovations on lääketieteen ja terveyden alalla toimivien yritysten ja alan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävä, poikkitieteellisissä pienryhmissä toteutettava projekti. Nimilyhenne BMI tulee osallistuvista aloista (biotechnology, medical, industrial engineering, information networks).

Yritysten ryhmille antamat aiheet vaativat jokaisen neljän tieteenalan (lääketiede, bioinformaatioteknologia, tuotantotalous ja informaatioverkostot)
erikoisosaamista.

Projektiaiheet ovat yritysten oikeisiin ongelmiin pureutuvia tehtäviä, jotka voivat esimerkiksi olla uuden tuotteen lanseeraaminen tai jo olemassa olevan prosessin kehittäminen.

Opiskelijan tulee tehdä harjoitustyö jostakin BMI -innovaatioprojektin case-kohteesta pienryhmässä. Työ esitetään julkisesti BMI-messuilla ja siitä tulee
olla dokumentaatio, josta käy ilmi tutkittava ilmiö, siihen liittyvä ongelma, tutkimuskysymykset sekä perustellut vastaukset niihin.

Projektin tukena opiskelijoille järjestetään muun muassa esiintymiskoulutusta ja vierailuja yrityksiin.

Helsinki Think Company on neuvoteltu yhteistyökumppaniksi koulutukseen liittyen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Harjoitustyö, kirjallinen projekti, esitys BMI-messuilla

Oppimateriaali

Oppimateriaali määräytyy kunkin ryhmän projektin mukaan.

Projekteihin ja sen sisältöön liittyvä kirjallisuus on pääosin saatavilla internetissä.

Kunkin ryhmän vastuuopettaja mentoroi ryhmäänsä tarvittaessa (esim. opastaa kirjallisuuden käyttöön).

Muu kirjallinen materiaali tulee järjestäjiltä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

hyväksytty - hylätty

Lisätiedot

Opetuskielenä on pääasiassa suomi, osa materiaalista on englanninkielistä.

Kurssin kotisivut: http://www.bmiproject.fi, https://www.facebook.com/bmiinnovationproject

BMI:n vetäjäryhmä koostuu opiskelijoista. Vetäjäryhmä on kerännyt projektiin yhteistyöfirmoja, jota antavat käsiteltävät projektit, sekä osallistuvat kustannuksiin. Opiskelijoita tiedotetaan tästä mm. kandiseuran kautta jakamalla projektiaiheet joulukuun alussa. Kurssin tiedotusta voi seurata Facebookissa (https://www.facebook.com/bmiinnovationproject). Valinta suoritetaan tämän jälkeen järjestäjille (LKS, Prodeko, Athene, Inkubio) tehdyn erillisen hakemuksen perusteella

Vastuuhenkilö Opintojakson vastuuopettaja: Vilja Pietiäinen, FIMM (vilja.pietiainen@helsinki.fi)

Opiskelijoiden yhteyshenkilö ja kurssiassistentti: Ensi Heiska, Lääketieteellinen tiedekunta (ensi.heiska@helsinki.fi)

Kurssin suunnittelun pääjärjestäjä: Rahim Ahsanullah rahim.ansanullah@aalto.fi ja Irpo Niemenmaa irpo.niemenmaa@aalto.fi

Toteutus

Harjoitustyönä on projekti. Kurssin alussa järjestetään projektin kick-off -päivä, jossa käydään läpi kurssin toteutus. Kurssi toteutetaan pienryhmissä ja alan yritysten kanssa yhteistyönä.

Työ esitetään julkisesti BMI-messuilla ja siitä tulee olla kirjallinen dokumentaatio, josta käy ilmi tutkittava ilmiö, siihen liittyvä ongelma, tutkimuskysymykset sekä
perustellut vastaukset niihin.

Projektin tukena opiskelijoille järjestetään muun muassa esiintymiskoulutusta ja vierailuja yrityksiin.