Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Perustutkinto-opiskelijat LL, jotka ovat jo suorittaneet kokonaan endokrinologian perusopetuksen L3/L4 (sis. tentti, pakollinen opetus, hyväksytysti tutkittu oma T2D potilas) ja saaneet tentistä arvosanaksi vähintään 4.

Kurssille otetaan minimissään 2 ja maksimissaan 6 opiskelijaa.

Endokrinologian perusopetuksen hyväksytysti suorittaneet ja tentistä vähintään arvosanan 4 saaneet opiskelijat voivat ilmoittautua sähköpostitse (heikki.koistinen@helsinki.fi) 9.1.2020 mennessä, jonka jälkeen sisäänpääsykriteerit (perusopetus suoritettu, tentistä vähintään arvosana 4) täyttävistä ilmoittautuneista enintään 6 opiskelijaa arvotaan.

Kurssi järjestetään 2 erässä: kurssi 1 toukokuun alussa viikoilla 19-20 ja toukokuun lopussa viikoilla 21-22. Molemmille jaksoille voi ilmoittautua. Kukin kurssille valittava opiskelija pääsee yhdelle 2 viikon jaksolle.

Kurssi järjestetään Meilahden ja Jorvin sairaalan endokrinologian poliklinikoilla.

Kurssin suorituspaikka (Meilahti/Jorvi) arvotaan samalla kun arvotaan kurssille mukaan otettavat.

Endokrinologian perusopetus L3/4 hyväksytysti suoritettu, tentistä vähintään 4.

Opintojakson osaamistavoitteet: tiedolliset ja taidolliset/ammatilliset tavoitteet oppimisen näkökulmasta. Yleistavoitteena on syventää tietoja ja taitoja endokrinologiasta, suoritetun endokrinologian perusopetuksen jälkeen. Opiskelija perehtyy yliopistosairaalan endokrinologian pkl:n toimintaan ja osallistuu diabetes-, lihavuus- ja endokrinologisten potilaitten hoitoon yksikön lääkäreitten kanssa, seuraamalla poliklinikkatyötä.

Opintojakson ydinainesanalyysi: katso opintojakson ”Endokrinologia, diabetes ja ravitsemus” ydinainesanalyysi (https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=20607)

Osallistutaan endokrinologian pkl:n toimintaan ma-pe. Kurssi 1 toukokuun viikot 19-20; kurssi 2, toukokuun viikot 21-22. Kurssi järjestetään HYKS:n Meilahden ja Jorvin sairaalan endokrinologian poliklinikoilla. Opintojakso pyritään järjestämään vuosittain; järjestämismahdollisuus arvioidaan kuitenkin HYKS:n endokrinologian klinikan kokonaistilanteen mukaisesti. Kurssi järjestetään seuraavan kerran toukokuussa 2020.

Tavoitteena syventää tietoja ja taitoja seuraavista osa-alueista:

Tuoreen Tyypin 1 diabeetikon hoidon aloitus

Tyypin 1 diabeetikon hoito ja seuranta

Lihavuuden hoito

Osteoporoosipotilaan hoito ja seuranta

Hypertyreoosipotilaan hoitovaihtoehdot

Basedowin silmäoireyhtymän hoito

Hyperparatyreoosin hoitolinjat

Aivolisäkkeen sairaudet

Lisämunuaisen sairaudet

Radiologiset sattumoomat endokrinologiassa

Opintojaksossa osallistutaan endokrinologian poliklinikan toimintaan sekä syvennetään tietoja perehtymällä kirjallisuuteen (ks. ”oppimateriaali ja kirjallisuus”)

Pakollinen kirjallisuus:

HUS Endokrinologian klinikan hoito-ohjeet (Intranet>Työtilat>Sisätautien erikoisalat>Endokrinologia>hoito-ohjeet)

Käypä hoito-suositukset: Diabetes, Lihavuus (aikuiset), osteoporoosi

Suositeltava kirjallisuus:

Endokrinologia, Kustannus Oy Duodecim 2009, Therapia Fennica, Kandidaattikustannus, 2015 (endokrinologian osuus), Lääkärin käsikirja, Akuuttihoito-opas (viimeisin päivitys)

Hyväksytty-hylätty

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää pkl-toiminnan seuraamiseen osallistumista. 2 viikon jaksossa sallitaan 1 poissaolopäivä. Enemmän kuin 1 poissaolopäivä johtaa kurssin hylkäämiseen.

Opetuskieli on suomi.

Vastuuhenkilö: kliininen opettaja Heikki Koistinen, HY, Kliininen laitos, Sisätautien osasto.

Yhdyshenkilö: opetuskoordinaattori Tiina Nissinen, HY, Kliininen laitos, Sisätautien osasto.

Yhdyshenkilö endokrinologian poliklinikalla dos. Leo Niskanen (Meilahti), dos Satu Vehkavaara (Jorvi)

Osallistuminen poliklinikkatoimintaan (endokrinologia, diabetes, lihavuus), ma 8-16, ti-ke klo 8-15, to klo 8-14, pe klo 8-13.45, 33.75 t x 2=67.5 t.

Kurssi pitää sisällään myös osallistumisen aamuisin endokrinologisten potilaitten osastokiertoon (jos potilaita osastolla) sekä

Osallistumisen endokrinologian klinikan maanantai-meetinkiin Meilahden sairaalassa klo 15-16

Mahdollisen osallistumisen endokrinologian klinikan ongelmakokoukseen ja rtg-kokoukseen (keskiviikkoisin)

Omatoimisen perehtymisen klinikan hoito-ohjeisiin endokrinologisista potilaista, diabeteksesta ja lihavuudesta (HUS Endokrinologian klinikan hoito-ohjeet: HUS Intranet>Työtilat>Sisätautien erikoisalat>Endokrinologia>hoito-ohjeet

Yhteensä 67.5 t eli 2.5 op

Opintojaksolla on läsnäolovaatimus. 2 viikon aikana voi olla 1 päivän poissa (läsnäoloprosentti on vähintään 90%). Jos poissaolo>1 päivä, opintojakso hylätään.