Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
7.8.2019 klo 10:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
10:15 - 11:45
To 16.1.2020
10:15 - 11:45
To 12.3.2020
10:15 - 11:45
To 16.4.2020
09:15 - 15:45
To 7.5.2020
09:15 - 15:45

Muu opetus

23.01.2020 To 10.15-11.45
06.02.2020 To 10.15-11.45
13.02.2020 To 10.15-11.45
27.02.2020 To 10.15-11.45
26.03.2020 To 12.15-13.45
Ritva Torppa
Opetuskieli: suomi
23.01.2020 To 10.15-11.45
06.02.2020 To 10.15-11.45
13.02.2020 To 10.15-11.45
27.02.2020 To 10.15-11.45
19.03.2020 To 13.15-14.45
Kati Pajo
Opetuskieli: suomi
23.01.2020 To 10.15-11.45
06.02.2020 To 10.15-11.45
13.02.2020 To 10.15-11.45
27.02.2020 To 10.15-11.45
19.03.2020 To 13.15-14.45
Kaisa Launonen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa logopedian koulutusohjelma. Opintojakso kuuluu logopedian aineopintojen opintokokonaisuuteen. Kandidaatintutkielma ja sitä tukeva seminaari ovat pakollisia kaikille logopedian pääaineopiskelijoille. Opintojaksoa ei tarjota muille kuin logopedian pääaineopiskelijoille.

Logopedian perusopinnot, TVT-opinnot, tieteellinen kirjoittaminen ja kirjaston tarjoama tiedonhankintakoulutus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot tieteellisestä ajattelusta, kirjoittamisesta ja esiintymisestä
  • osaa argumentoida oman tieteellisen työn valintojaan sekä käydä kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua
  • osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kandidaatintutkielmastaan

Logopedian kandiopintojen 3. vuosi, opintojakso on suoritettava kolmantena lukuvuonna. Opintojaksosta tarjotaan vuosittain johdanto-osa syyslukukaudella 2. periodilla. Pienryhmätyöskentely ajoittuu kevätlukukaudelle 3. ja 4 periodille.

Opetusjakso toteutetaan logopedian (LKAN 8, op) ja puheviestinnän (PY, 2 op) integroituna opetuksena. Opiskelija laatii johdantokurssin aikana aiheestaan tutkimussuunnitelman, tekee tiedonhaun kirjallisuuskatsausta varten ja työstää kirjallisuuskatsauksen johdanto-osiota (teoriaosiota). Varsinainen kandidaatintutkielma työstetään kevätlukukaudella pienryhmissä. Opintojaksossa harjoitellaan erilaisin harjoituksin ja ryhmätyötehtävin tieteellistä puheviestintää: seminaarikeskustelussa ja -ryhmissä toimimista, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä tieteellistä esiintymistä.

  • Gerlander, M., Levander, L. M., & Repo-Kaarento, S. (2006). Säpinää seminaareihin. Opas seminaarityöskentelyn kehittämiseen. Helsingin yliopisto: Viikin opetuksen kehittämispalvelut julkaisuja 4/2006.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (uusin painos). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. soveltuvin osin.
  • Kielijelppi. http://www.kielijelppi.fi/
  • Lonka, I., Lonka, K., & Karvonen, P. (2006). Taitava kirjoittaja. Opiskelijan opas. Helsinki: Palmenia.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla ja pienryhmissä.

LKAN: Arvosteluasteikko 0–5, PY1: hyväksytty/hylätty. Ennen lopullista arviointia kandidaatintutkielma toimitetaan äidinkielen tarkastajalle kandidaatintutkinnon kypsyysnäytteeksi tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena (seminaari) ja pienryhmätyöskentelynä.