Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu biologian / ympäristöekologian / ympäristömuutos- ja politiikan opintojen alkuvaiheeseen, pääasiassa 1.-2. vuoden opiskelijoille

Ekologian perusteet, Eläintuntemus, Kasvituntemus I, Biotoopit-luennot, Biostatistiikka I harjoituksineen ja Ekologian kenttäkurssin Biotooppijakso. Kurssiin sisältyvät tilastotieteen harjoitukset pidetään Viikissä toukokuun alussa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ekologisen tutkimuksen lähtökohdat,
  • omaa valmiudet tieteellisen kysymyksenasettelun muodostamiseen,
  • kykenee ekologisen tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusmenetelmien käyttöön, tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston käsittelyyn,
  • hallitsee tutkimustulosten ja johtopäätösten kirjallisen ja suullisen raportoinnin perusteet.

Aika: 27.6.-15.7.2016

Paikka: Lammin biologinen asema

Kurssi alkaa Lammin biologisella asemalla juhannuksen jälkeen ja jatkuu kolme viikkoa keskeytyksettä viikonloppuja lukuun ottamatta.

Opiskelijat perehtyvät monipuolisesti ja käytännönläheisesti ekologiseen tutkimukseen pienryhmissä suunniteltavien ja toteutettavien pienoistutkimusten avulla. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kaikkiin työvaiheisiin. Tästä kurssista on paljon hyötyä siitä riippumatta, jatkaako myöhemmin ekologian opintoja.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden eri vaiheiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi luentoja, viikkoraportointi ja kirjallinen loppuraportti sekä loppuseminaari.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kurssimoniste ja Hanski I. ym. 2003: Ekologia, 2. p. – 569 s., WSOY.

Tentti ja sen uusinnat: tentti internetissä ke 14.9.2016 klo 9-12, uusinnat myöhemmin ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa 2016

Ilmoittautuminen WebOodissa helmi-maaliskuussa.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kurssitöiden eri vaiheiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi luentoja, viikkoraportointi ja kirjallinen loppuraportti, loppuseminaari ja kirjallinen päättökuulustelu.

Heikki Hirvonen

Biotiede: Ekologian perusteet, Eläintuntemus, Kasvituntemus I, Biotoopit-luennot, Biostatistiikka I harjoituksineen ja Ekologian kenttäkurssin Biotooppijakso. Kurssiin sisältyvät tilastotieteen harjoitukset pidetään Viikissä toukokuun alussa.
Ympäristöekologia: Ekologian perusteet, Vesistöekologia, Maaperäekologia ja Biometrian perusteet.
Ympäristömuutos- ja politiikka: Ekologian perusteet, Biostatistiikka I (Viikki) tai Biometrian perusteet (Lahti), lisäksi suositellaan lajintuntemuskursseja.