Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
26.8.2018 klo 09:00 - 30.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Examinarium-tentti on tarkoitettu ensisijaisesti niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, joilla on vanhojen tutkintovaatimusten (2016–2017) mukaiset sosiaalipsykologian opinnot kesken ja joilta puuttuu tämä opintojakso. Tentti on tarkoitettu myös niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat tällä tentillä korvata jonkin uusien tutkintovaatimusten (2017–2020) mukaisen opintojakson vastaavuustaulukon mukaisesti.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia tutkimusalueeseen liittyviä teorioita ja lähestymistapoja sekä niihin perustuvien tutkimusten tuloksia. Opiskelija oppii vertailemaan eri lähestymistavoissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin. Lisäksi opiskelija osaa eritellä sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, kulttuuriryhmien välisten suhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai johtajuuden tutkimusalueilla.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu tenttiin ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

1) Reicher, S. D., Haslam, S. A., Spears, R. & Reynolds, K. J. (2012). A social mind: The context of John Turner’s work and its influence. European Review of Social Psychology, 23, 344-385

2) Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., & Esses, V. M. (Eds.) (2010). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. PART I eli luvut 1-3 (sivut 3-62).

3) Verkuyten, M. (2005): The Social Psychology of Ethnic Identity (235s.)

4) Jasinskaja‐Lahti, I., Liebkind, K., & Solheim, E. (2009). To identify or not to identify? National disidentification as an alternative reaction to perceived ethnic discrimination. Applied Psychology, 58(1), 105-128.

5) Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751-785.